Welke informatie moeten bedrijven registreren bij activiteiten met afvalstoffen?

Vraag

Wie moet welke informatie registreren bij activiteiten met afvalstoffen en waar is dit geregeld?

Antwoord

Wie welke informatie moet registreren is afhankelijk van de rol die het bedrijf vervult in de afvalstoffenketen. Dat kan bijvoorbeeld de rol van ontvanger van afvalstoffen of ontdoener van afvalstoffen zijn.

Daarnaast is het van belang of het bedrijf activiteiten met afvalstoffen doet waarvoor een Omgevingsvergunning milieu nodig is.

Ontdoeners, inzamelaars, vervoerders, ontvangers, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen zijn verplicht om een afvalstoffenregistratie bij te houden. De basis voor de registratieverplichting ligt in de Wet milieubeheer.

Het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en het Besluit omgevingsrecht geven een nadere invulling van de registratie-eisen per situatie.

Omgevingsvergunning milieu vereist voor activiteiten met afvalstoffen

Bedrijven kunnen door hun activiteiten met afvalstoffen een Omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor deze bedrijven moet de vergunningverlener in de Omgevingsvergunning milieu minimaal de verplichtingen opnemen tot het registreren van:

 1. aangewezen afvalstoffen die in de inrichting nuttig worden toegepast of worden verwijderd: naar hoeveelheid, aard en oorsprong
 2. stoffen die bij de nuttige toepassing of verwijdering van die afvalstoffen worden gebruikt of verbruikt: naar aard en hoeveelheid
 3. stoffen, preparaten en producten, hieronder mede begrepen afvalstoffen, die bij de nuttige toepassing of verwijdering ontstaan: naar aard en hoeveelheid
 4. de wijze waarop de onder 3. bedoelde afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd
 5. stoffen, preparaten en producten die de inrichting verlaten, voor zover deze bij de nuttige toepassing of verwijdering zijn ontstaan: naar aard en hoeveelheid

Ook moet de vergunningverlener in de Omgevingsvergunning milieu opnemen dat de inrichting de geregistreerde gegevens gedurende ten minste vijf jaren bewaart.

Wettelijke basis:

 • artikel 5.8, eerste lid, Besluit omgevingsrecht

Naast de punten onder 1 tot en met 5 gelden voor inrichtingen die een Omgevingsvergunning milieu nodig hebben, ook algemene registratieverplichtingen.

Het is afhankelijk van de rol van het bedrijf welke algemene registratieverplichtingen van toepassing zijn.

De vergunningverlener hoeft de algemene registratieverplichtingen niet in de Omgevingsvergunning milieu op te nemen, omdat ze een directe werking hebben.

Algemene registratieverplichtingen per rol die bedrijf vervult in afvalstoffenketen

De rollen in de afvalstoffenketen zijn:

 • ontdoener (primair of secundair)
 • ontvanger
 • inzamelaar
 • vervoerder, handelaar of bemiddelaar

Onderstaande registratieverplichtingen zijn van toepassing op alle bedrijven die activiteiten met afvalstoffen uitvoeren. Dat kunnen zijn:

 • niet-inrichtingen (zoals inzamelaars die op lokatie afvalstoffen ophalen)
 • inrichtingen met Omgevingsvergunning milieu voor activiteiten met afvalstoffen (zoals afvalverbranders)
 • inrichtingen zonder Omgevingsvergunning milieu voor activiteiten met afvalstoffen (zoals recyclingsbedrijven)

Waar een uitzondering van toepassing is, is dat aangegeven.

Ontdoener van afvalstoffen (primair of secundair)

Een primaire ontdoener is iemand die zich ontdoet van afvalstoffen die bij het bedrijf zijn ontstaan. Een secundaire ontdoener is een bedrijf dat afvalstoffen van een ontdoener in ontvangst heeft genomen en zich vervolgens weer van deze (afval)stoffen ontdoet.

Registratie door ontdoener

Een ontdoener die afvalstoffen afgeeft aan een ander, registreert de volgende gegevens :

 1. de datum van afgifte
 2. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven
 3. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen
 4. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven
 5. de voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen
 6. als de afgifte gebeurt door een vervoerder: de naam en het adres van de vervoerder en de naam en het adres van degene die opdracht heeft gegeven voor het vervoer
 7. informatie over de aard en eigenschappen van de afvalstof(fen)

Wettelijke basis:

 • artikel 10.38, eerste lid en artikel 10.39, eerste lid, Wet milieubeheer
 • artikel 10, vijfde lid, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Bewaren door ontdoener

De geregistreerde gegevens moet de ontdoener minimaal vijf jaar bewaren. Daarnaast moet de ontdoener de gegevens op aanvraag binnen redelijke termijn beschikbaar stellen aan de handhaver.

Wettelijke basis:

 • artikel 10.38, tweede lid, Wet milieubeheer
 • artikel 10, vijfde lid, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Ontvanger van afvalstoffen

Een ontvanger is iemand die afvalstoffen in ontvangst neemt, die door een primaire of secundaire ontdoener worden afgegeven.

Registratie door ontvanger

Een ontvanger die volgens het Besluit melden niet-meldingsplichtig is en die afvalstoffen ontvangt van een ander, registreert de volgende gegevens:

 1. de datum van afgifte;
 2. de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen afkomstig zijn
 3. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen
 4. de plaats waar en de wijze waarop de afvalstoffen worden afgegeven
 5. de wijze waarop de afvalstoffen nuttig worden toegepast of worden verwijderd
 6. als de afgifte gebeurt door een vervoerder: de naam en het adres van de vervoerder en de naam en het adres van degene die opdracht heeft gegeven voor het vervoer

Voor meldingsplichtige ontvangers die geen Omgevingsvergunning milieu nodig hebben, geldt geen expliciete registratieverplichting. Wel moet een meldingsplichtige ontvanger de gegevens onder A tot en met F melden.

Wettelijke basis:

 • artikel 10.40, eerste lid, Wet milieubeheer
 • artikel 2, derde lid, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Bewaren door ontvanger

Niet-meldingsplichtige ontvangers moeten de geregistreerde gegevens onder A tot en met F minimaal vijf jaar bewaren. Daarnaast moet de ontvanger de gegevens op aanvraag binnen redelijke termijn beschikbaar stellen aan de handhaver.

Wettelijke basis:

 • artikel 2, derde lid, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Inzamelaar van afvalstoffen

Een inzamelaar is iemand die afvalstoffen ophaalt bij een persoon die zich van die afvalstoffen ontdoet door afgifte aan de inzamelaar. De inzamelaar krijgt daarmee het eigendom van de afvalstoffen.

Onderstaande verplichtingen gelden alleen bij route-inzameling of als sprake is van de inzamelaarsregeling. In de andere gevallen gelden voor de inzamelaar dezelfde verplichtingen als voor een vervoerder.

Registratie door inzamelaar

Een inzamelaar vervult eigenlijk twee rollen: de rol van ontvanger (niet-meldingsplichtig) en de rol van ontdoener. Dit betekent dat wat betreft de registratieverplichtingen dezelfde eisen gelden als voor een ontdoener én ontvanger.

In de registratie van de inzamelaar moet de handhaver verder altijd een verbinding kunnen leggen tussen het afvalstroomnummer en de primaire ontdoener.

Wettelijke basis:

 • zie ontdoener en ontvanger
 • artikel 2, tweede lid, Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
Bewaren door inzamelaar

Een inzamelaar vervult eigenlijk twee rollen: de rol van ontvanger (niet-meldingsplichtig) en de rol van ontdoener. Dit betekent dat wat betreft de bewaarplicht van geregistreerde gegevens dezelfde eisen gelden als voor een ontdoener én ontvanger.

Wettelijke basis:

Vervoerder, handelaar of bemiddelaar

Een vervoerder is iemand die in opdracht van derden afvalstoffen vervoert. De vervoerder krijgt de afvalstoffen niet in eigendom.

Een handelaar is iemand die afvalstoffen opkoopt om ze vervolgens weer te verkopen. De afvalstoffen worden hierbij eigendom van de handelaar, maar de handelaar heeft deze niet fysiek in het bezit.

Een bemiddelaar is iemand die bemiddelt tussen de aanbieder (ontdoener of inzamelaar) en de ontvanger van de afvalstoffen.

Registratie door vervoerder, handelaar of bemiddelaar

Een vervoerder, handelaar of bemiddelaar registreert de volgende gegevens:

 1. de naam en het adres van degene van wie de afvalstoffen afkomstig zijn
 2. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven
 3. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen

Wettelijke basis:

 • artikel 10.55, vijfde lid, Wet milieubeheer
Bewaren door vervoerder, handelaar of bemiddelaar

De geregistreerde gegevens moet de vervoerder, handelaar of bemiddelaar minimaal vijf jaar bewaren. Daarnaast moet de vervoerder, handelaar of bemiddelaar de gegevens op aanvraag binnen redelijke termijn beschikbaar stellen aan de handhaver.

Wettelijke basis:

 • artikel 10.55, zesde lid, Wet milieubeheer

Meer informatie

Voor meer informatie over het registreren en melden van afvalstoffen, zie de website van het Landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA).


Zie ook