Waarom en wanneer een OBM?

Het doel van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een bepaalde activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag mag geen voorschriften opnemen in de OBM,  behalve als het om een "m.e.r.-OBM" gaat.

Wanneer een OBM - praktisch

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een OBM verplicht is voor de activiteiten van een bedrijf. Veel bedrijven gebruiken de AIM ook voor het doen van een melding Activiteitenbesluit.

Bedrijven moeten voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen én een OBM aanvragen. Maar met de AIM kan een bedrijf geen OBM aanvragen. Wel biedt de AIM een link naar het Omgevingsloket online om de OBM aan te vragen.

Wanneer een OBM - juridisch

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat wanneer een OBM verplicht is (artikel 2.2a). De OBM is nodig bij twee typen activiteiten:

  • Activiteiten waarvoor het bevoegd gezag moet toetsen of de activiteit past in de lokale situatie.
  • Activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is ("m.e.r.-OBM").

Zie voor een totaaloverzicht van de gevallen waarin een OBM nodig is de toelichting bij artikel 2.2a van het Bor. Alle juridische informatie per specifieke OBM geeft het overzicht van OBM-categoriën.

Voorschriften bij m.e.r.-OBM

De OBM is een toestemming Wabo, dus een omgevingsvergunning. Het verschil met een 'gewone' omgevingsvergunning is dat het bevoegd gezag geen voorschriften mag opnemen in de OBM (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht). Behalve als het om een "m.e.r.-OBM" (artikel 2.2a lid 1 Bor) gaat, dan moet dit juist.

Het bevoegd gezag moet in aangewezen gevallen beoordelen of er een m.e.r. moet worden gemaakt voor een aangevraagde activiteit (OBM m.e.r.-beoordeling).

De aanvrager van deze activiteit kan echter bij zijn verzoek aangeven welke maatregelen hij neemt om waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. Ook geeft aanvrager daarbij een beschrijving van de kenmerken van deze activiteit (artikel 7.16 leden 1 en 4 Wet milieubeheer).

Beslist het bevoegd gezag bij de m.e.r.-beoordeling dat er geen milieueffectrapport nodig is? Dan bepaalt artikel 7.20a Wet milieubeheer dat het bevoegd gezag deze maatregelen als voorschriften aan de OBM moet toevoegen. Ook moet het bevoegd gezag de beschrijving van de kenmerken van de activiteit in de OBM opnemen.


Wat is een OBM?

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning. Voor de OBM-plichtige activiteit staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. De AIM geeft aan of een OBM nodig is.