Waarom en wanneer een OBM?

Het doel van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een bepaalde activiteit toetst. Nog voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag mag geen voorschriften opnemen in de OBM,  behalve als het om een "m.e.r.-OBM" gaat.

Wanneer een OBM - praktisch

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) geeft aan of een OBM verplicht is voor de activiteiten van een bedrijf. Veel bedrijven gebruiken de AIM ook voor het doen van een melding Activiteitenbesluit.

Bedrijven moeten voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen én een OBM aanvragen. Met de AIM kan een bedrijf geen OBM aanvragen. Een OBM aanvragen moet via het Omgevingsloket online. De AIM biedt wel een link naar het Omgevingsloket online om de OBM aan te vragen.

Wanneer een OBM - juridisch

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat wanneer een OBM verplicht is (artikel 2.2a). De OBM is nodig bij twee typen activiteiten:

  • Activiteiten waarvoor het bevoegd gezag moet toetsen of de activiteit past in de lokale situatie.
  • Activiteiten waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is ("m.e.r.-OBM").

Daarnaast is er de omgevingsvergunning natuur. Dit is een heel ander soort OBM. De aanvrager kan kiezen of hij het spoor van de omgevingsvergunning natuur volgt, of het spoor van een aparte natuurtoestemming.

Zie voor een totaaloverzicht van de gevallen waarin een OBM nodig is de toelichting bij artikel 2.2a van het Bor. Alle juridische informatie per specifieke OBM, met uitzondering van de omgevingsvergunning natuur, geeft het overzicht van OBM-categoriën.


Wat is een OBM?

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning. Voor de OBM-plichtige activiteit staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. De AIM geeft aan of een OBM nodig is.