2011: Uitbreiding Activiteitenbesluit met afvalbranches, invoering OBM (tweede tranche), windturbines en fase II benzindedampretour

Tweede tranche

Uitbreiding met bedrijfstakken

Op 1 januari 2011 zijn in de tweede tranche van de tweede fase de volgende (sectoren met) afvalgerelateerde activiteiten geheel of gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit gebracht:

 • sectoren die producten repareren of anderszins geschikt maken voor hergebruik (bijvoorbeeld kringloopwinkels);
 • bedrijven die in hun eigen productieproces afvalstoffen inzetten in plaats van grondstoffen;
 • autodemontagebedrijven;
 • recyclingbedrijven (metaal, kunststof en overige);
 • rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 • milieustraten, KCA-depots, gemeentewerven;
 • bunkerstations voor de binnenvaart;
 • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie zonder behandeling;
 • opslag van teruggenomen afvalstoffen;
 • opslaan van afvalstoffen van eigen werkzaamheden buiten de inrichting;
 • bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd.

Op de pagina activiteiten tweede tranche vindt u meer informatie. De activiteiten zijn geselecteerd op basis van criteria om aan de Kaderrichtlijn afvalstoffen te voldoen.

Zie ook Geluid: tweede tranche.

Andere wijzigingen

Gelijktijdig met de tweede tranche is in het Besluit omgevingsrecht geregeld dat:

 • bedrijven voor een aantal activiteiten een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig hebben voordat ze kunnen starten. Het gaat om activiteiten die door het Activiteitenbesluit zijn geregeld.
 • de provincie tijdelijk nog bevoegd gezag blijft voor afvalbedrijven, die voor de inwerkingtreding van de Wabo onder provinciaal bevoegd gezag vielen en type B zijn geworden onder het Activiteitenbesluit. Zie ook de pagina Bevoegd gezag.

Officiële publicaties

Windturbines

Met een andere wijziging, die tegelijk met de tweede tranche in werking trad, zijn de meeste windturbines onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gebracht. Zie ook Geluid: windturbines onder Activiteitenbesluit.

Officiële publicaties

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 1 januari 2011 is zichtbaar gemaakt wat er met de wijzigingen van de tweede tranche en de wijzigingen rond windturbines is aangepast in besluit en regeling.

Fase II (stage 2) benzine dampretour

Op 31 december 2011 trad nog een wijziging in werking voor tankstations. Het ging om de implementatie van de 'Europese richtlijn inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations' (nr. 2009/126/EG ). De richtlijn wijkt weinig af van de eerder geldende dampretour stage II eisen. Belangrijkste wijzigingen betreffen de werkingssfeer voor bestaande tankstations, de procentuele terugvoer en de keuringsfrequentie.

Officiële publicaties