Tabel met wijzigingen Activiteitenbesluit, Activiteitenregeling en delen Besluit omgevingsrecht

De tabel beschrijft omgekeerd chronologisch de belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Activiteiten en branches onder het Activiteitenbesluit

De tabel geeft in de tweede kolom aan welke bedrijven en bijbehorende activiteiten wanneer onder het Activiteitenbesluit zijn gekomen. Hierbij verviel de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu voor die activiteit of branche. Tenzij het in de tabel anders staat. Bij veel wijzigingen kwamen bedrijven in verschillende 'fasen' en 'tranches' onder de algemene regels.

Besluiten opgenomen in het Activiteitenbesluit

In de derde kolom van de tabel staat welke andere besluiten wanneer in het Activiteitenbesluit zijn opgegaan. Enkele belangrijke ministeriële regelingen zijn eveneens opgenomen.

Chronologisch overzicht van wijzigingen van het Activiteitenbesluit

De belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit sinds 2008

Datum inwerkingtreding en korte beschrijving

Nieuwe activiteiten en branches

Vervallen besluiten

1-7-2023

- -

5-11-2022

- -

1-7-2022

- -

1-6-2022

- -

1-8-2021

- -

1-1-2021

- -

1-7-2020

- -

10-4-2020

- -

1-10-2019

- -

1-8-2019

- -

1-7-2019

- -

14-6-2019

- -

14-5-2019

- -

2-5-2019

- -

1-4-2019

- -

5-4-2018

- -

1-1-2018

- -

19-12-2017

 • Emissie-eisen voor onder andere thermische olie ketels en procesfornuizen
-

1-10-2017

 • Actualisatie PGS 15
 • Wijzigingen over kleiduivenschieten (restant 4e tranche reparaties)
-
 • Besluit en regeling kleiduivenschieten

1-7-2017

- -

1-6-2017

- -

2-2-2017

- -

1-1-2017

- -
1-1-2016
 • Smelten en gieten van metalen
 • Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
 • Schieten op buitenschietbanen
 • Kleinschalig vergisten van alleen dierlijke meststoffen (monovergisting)
 • Dierencrematoria
 • Hondenkennels, volières en dierentuinen
 • Opslag van verwijderd asbest
 • Winnen, breken, malen, zeven of drogen van mergel, grind en kalk
 • Bloemenververijen
 • Veredelen van textiel
 • Bewerken en verven van bont en leer
 • Opslag van diverse afvalstoffen van werkzaamheden buiten de inrichting
 • Ziekenhuizen
 • Helitraumacentra
 • Sport- en recreatiebedrijven (grotendeels) en terreinen voor modelvliegtuigen
 • Assemblage van motorvoertuigen
 • Productie van spaanplaat, triplex, MDF en dergelijke
 • Petfood-bedrijven
 • Vullen kleine gasflessen met zuurstof
 • Vullen gasflessen met verstikkende gassen
 • Meelfabrieken
 • Opslaan van cacao
 • Afmeren van zeegaande veerboten
 • Bewerken en opslaan hars
 • Kweken ongewervelde dieren, behalve schelpdieren in oppervlaktewater en maden van vliegende insecten

Opgenomen in Activiteitenbesluit, maar vergunningplicht milieu bleef:

 • LPG tankstations (afleveren en opslag)
 • Asfalt-menginstallaties
 • Installaties voor productie van zwavel (Clausinstallaties)
 • Stookinstallaties voor de regeneratie van glycol (glycolfornuizen)
 • Grootschalige op- en overslag van benzine (terminals)
 • Grootschalige op- en overslag van vloeistoffen met vluchtige organische stoffen (VOS)

Vergunningplicht Waterwet vervallen voor het lozen van afvalwater afkomstig van:

 • Baggeren
 • Schoonmaken van drinkwaterleidingen
 • Calamiteitenoefeningen
 • Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
 • Besluit LPG-tankstations milieubeheer
 • Regeling op- en overslag en distributie benzine milieubeheer
 • Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
 • Besluit emissie eisen stookinstallaties A (Bees A, in verband met overgangsrecht nog niet ingetrokken in 2013)
1-12-2015 - -
1-7-2015 - -
1-1-2015 - -
1-3-2014
 • Demontage tweewielige motorvoertuigen
-
1-12-2013
- -
1-7-2013
 • Gesloten bodemenergie-systemen
-

1-1-2013

 • Rubber- en kunststofverwerking (uitgezonderd het schuimen of expanderen met bepaalde blaasmiddelen)
 • Industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen (uitgezonderd diervoederindustrie en IPPC-bedrijven)
 • Schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintball)
 • Betonindustrie (betonmortel- en betonproductenindustrie)
 • Grafische industrie (rotatie-offset, flexodruk en verpakkingsdiepdruk)
 • Onderhoudsplaatsen voor trams, metro en treinen (spoorwegemplacementen blijven vergunningplichtig)
 • Middelgrote stookinstallaties

Geen nieuwe activiteiten, maar verplaatst naar hoofdstuk 3:

 • Bereiden voedingsmiddelen
 • Slachten, uitsnijden
 • Stookinstallatie keuring en onderhoud
 • Noodstroomaggregaat
 • Koelinstallatie
 • Jachthaven
 • Vullen gasflessen
 • Opslaan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank
 • Parkeergarage
 • Traditioneel schieten
 • Sportterreinen in de buitenlucht
 • Recreatieve visvijver
 • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems)
 • Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden
1-1-2013
 • Veehouderijen tot de IPPC-grens
 • Glastuinbouw
 • Open teelt
 • Bedekte teelt
 • Loonwerkers
 • Losse opslag
 • Kinderboerderijen
 • Besluit landbouw milieubeheer
 • Besluit mestbassins milieubeheer
 • Besluit glastuinbouw
 • Lozingenbesluit bodembescherming
 • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
 • Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater

1-1-2013

Opgenomen in Activiteitenbesluit, maar vergunningplicht bleef:

 • Afvalverbrandingsinstallaties
 • Grote stookinstallaties
 • Titaandioxide installaties
 • Oplosmiddeleninstallaties (op zich zelf niet vergunningplichtig)
 • Besluit verbranden afvalstoffen (Bva)
 • Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen (en enkele regelingen)
 • Oplosmiddelenbesluit

1-1-2012

- -

31-12-2011

- -
1-1-2011
 • Windturbines
-
1-1-2011

Vergunningplicht veelal vervangen door OBM, nog wel vergunningplicht boven bepaalde drempels:

 • Kringloopwinkels, handel in tweedehands bouwmaterialen en andere sectoren die producten repareren of geschikt maken voor hergebruik
 • Autodemontagebedrijven
 • Metaalrecycling
 • Kunststofrecycling
 • Overige recycling
 • Inname van afvalstoffen bij jachthavens
 • Bunkerstations binnenvaart
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Milieustraat, KCA-depot, gemeentewerf
 • Handelingen met afval bij landbouwbedrijven
 • Inzetten van afvalstoffen in eigen productieproces
 • Opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie
 • Opslag van teruggenomen afvalstoffen
 • Opslag van afvalstoffen afkomstig van eigen werkzaamheden buiten de inrichting
 • Bedrijven waarin bovenstaande activiteiten worden gecombineerd
-
1-10-2010 -
 • Bijlage 1 Activiteitenbesluit vervallen, komt in Bor
1-1-2010
 • Laboratoria en praktijkruimten
 • Natuursteen bewerkende industrie
 • Mechanische textielverwerking bij relatief kleine bedrijven
 • Lijmen en coaten van textiel
 • Vellen-offsetdrukkerijen
 • Lijmen, coaten en lamineren van papier of karton
 • Traditionele schietverenigingen
 • Humane crematoria
 • Koude vleesverwerking (uitsnijden van vlees en pluimvee en verpakken van vleeswaren op industriële schaal)
 • Recreatieve visvijvers
 • Natte koeltorens
 • Bodemsanering en proefbronnering
-

27-3-2009

- -
1-1-2008
 • Ambachtsbedrijven
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Bouwnijverheid en hout bewerkende bedrijven
 • Chemische wasserijen (Textielreiniging)
 • Detailhandels, waaronder bakkerijen
 • Garages
 • Groothandel en detailhandel
 • Horeca
 • Jachthavens
 • Metaal- en elektrotechnische industrie (metalektro)
 • Opslag- en transportbedrijven
 • Sanitaire hygiënische service bedrijven
 • Slagerijen, kleine slachterijen en vishandels
 • Tandartsen
 • Tankstations
 • Textiel- en tapijtbedrijven
 • Woon- en verblijfsgebouwen (sommige woonflats, kantoren, stationsgebouwen, banken, kerken, scholen en brandweerkazernes)
 • Kleinschalige sport- en recreatie bedrijven
 • Losse installaties, zoals een propaantank bij een particulier
 • Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer
 • Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
 • Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
 • Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
 • Besluit jachthavens
 • Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998
 • Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
 • Besluit tandartspraktijken milieubeheer
 • Besluit tankstations milieubeheer
 • Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
 • Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
 • Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

Nog meer wijzigingen

De tabel en de beschrijvingen op de pagina's waarnaar InfoMil een link legt, geven de belangrijke wijzigingen weer. Behalve deze zijn er veel andere ontwikkelingen die hebben geleid tot aanpassing van het Activiteitenbesluit en of de Activiteitenregeling. Zie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen:

Meer over activiteiten, branches en andere besluiten

Beschrijvingen van de nu geldende regels voor de in de tabel genoemde bedrijven geven de pagina's activiteiten en branches.

Een niet uitputtend overzicht van belangrijke milieu AMvB's die nu gelden naast het Activiteitenbesluit en of de omgevingsvergunning geeft de pagina Milieuregelgeving voor Wm-inrichtingen.