2017: Reparaties, normen en richtlijnen, gasturbines, brandstofkwaliteit, oplosmiddelen, energiemaatregelen en middelgrote stookinstallaties

In 2017 waren er diverse wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De belangrijkste waren aanvullingen van energie maatregelen, actualisatie van de PGS 15 voorschriften en de implementatie van de Europese richtlijn voor middelgrote stookinstallaties.

Deze pagina beschrijft alle wijzigingen in 2017:

Reparaties en wijzigingen van normen en richtlijnen

Wijzigingen Activiteitenbesluit

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Veel daarvan hangen samen met de vierde tranche wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Naast de Activiteitenregeling wijzigde de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling is 2 december 2016 gepubliceerd in Staatscourant nummer 65496. De reparaties en wijzigingen over normen traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over kleiduivenschieten, inclusief intrekken van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer, op 1 oktober 2017.

Meer informatie

Een globaal overzicht van de wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling geeft de presentatie gegeven op de Schakeldag 2016 (pdf, 105 kB).

Zie voor specifieke informatie over de wijzigingen:

Wijziging Activiteitenbesluit gasturbines en -motoren en oplosmiddeleninstallaties

Deze wijziging maakt het opstellen van maatwerk mogelijk voor bestaande installaties in paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Het gaat om tijdelijk maatwerk voor de NOx-emissiegrenswaarde voor gasturbines en voor de CxHy-emissiegrenswaarde voor gasmotoren.

Daarnaast schrapt de wijziging in de paragraaf over Oplosmiddeleninstallaties de vervallen aanduidingen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Dit heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de eisen in het Activiteitenbesluit.

Status:
Het wijzigingsbesluit is 23 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231. De wijzigingen over gasturbines en -motoren traden1 januari 2017 in werking, die over oplosmiddelen op1 juni 2017.

Wijziging Activiteitenbesluit kwaliteit brandstof

Dit besluit gaat over een verdere invoering van Richtlijn 98/70/EG, de ‘Richtlijn brandstofkwaliteit’. Het voert daarnaast enkele technische wijzigingen en correcties door in het Activiteitenbesluit. De begripsomschrijving bij het begrip biobrandstof kreeg een aanpassing.

Daarnaast zijn brandstofleveranciers sinds de wijziging verplicht om consumenten te informeren over de samenstelling van mengsels van benzine of diesel met biobrandstof. Ook moeten ze informatie geven over de risico’s bij het gebruik van die brandstofmengsels.

Status: 
Het wijzigingsbesluit is 27 oktober 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 380. De wijzigingen traden 2 februari 2017 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (2e lichting)

De wijzigingsregeling breidt bijlage 10 uit met erkende energiebesparende maatregelen. Het gaat om maatregelen voor hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector en levensmiddelenindustrie. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen op eerder gepubliceerde lijsten.

Status
De maatregelen zijn op 8 juni 2017 gepubliceerd en traden 1 juli 2017 in werking.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale teksten van 2 juli 2017 is zichtbaar gemaakt wat er met de hierboven beschreven wijzigingen is aangepast in Activiteitenbesluit en -regeling.

Wijziging Activiteitenregeling actualisatie PGS 15

Deze wijziging verwerkte de geactualiseerde PGS 15 (inclusief meer maatwerkmogelijkheden) en een aantal andere normen in de Activiteitenregeling. Verder bevatte de wijziging een aanvulling van bijlage 13 over zeer zorgwekkende stoffen en reparaties van fouten en onduidelijkheden.

De volgende nieuwe of herziene PGS richtlijnen uit 2016 of 2015 zijn aangewezen als BBT document in de Regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 15 over verpakte gevaarlijke stoffen
  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik
  • PGS 35 over afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen

Status
De wijzigingsregeling is op 6 april 2017 voorgepubliceerd in Staatscourant nummer 18777. De definitieve wijziging is op 26 september 2017 gepubliceerd in Staatscourant nummer 53562 en trad in werking op 1 oktober 2017.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 1 oktober 2017 kunt u zien wat er met de laatstgenoemde wijzigingen is aangepast in Activiteitenbesluit en -regeling.

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Deze wijziging gaat over de implementatie in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Hiermee wijzigde paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is op 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingsregeling op 21 november 2017 in Staatscourant nummer 65868. De wijzigingen traden op 19 december 2017 in werking.

Inhoudelijke gevolgen

Door een nieuwe registratie en een register werden type A inrichtingen met een stookinstallatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.

Lees elders meer over de inhoudelijke gevolgen voor lucht.

Vanaf wanneer gelden de emissie-eisen?

De emissie-eisen gaan voor nieuwe installaties vanaf december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties gelden de nieuwe emissie eisen vanaf  2030.