Gemotiveerd afwijken van de PGS 15:2016

Vraag

Is gemotiveerd afwijken van de PGS 15:2016 mogelijk?

Antwoord

Ja, PGS 15:2016 paragraaf 1.5 regelt dat gemotiveerd afwijken van de PGS 15 voorschriften mogelijk is in alle gevallen waarbij het niet redelijk is om te voldoen aan de gestelde eisen.

Om hierbij aan te sluiten is artikel 4.4d in de Activiteitenregeling opgenomen. Hierin staat dat maatwerk mogelijk is, als redelijkerwijs niet aan de PGS 15 voorschriften kan worden voldaan. Het bevoegd gezag mag alleen maatwerk stellen als de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet. Dat betekent dat afwijken van PGS 15 goed gemotiveerd moet worden.

Aandachtspunten gemotiveerd afwijken

  • er is een ander veiligheidsniveau (hoger of lager), bij een gelijk veiligheidsniveau maar andere maatregelen gaat het om het gelijkwaardigheidsbeginsel (paragraaf 1.4 PGS 15:2016, artikel 1.8 Activiteitenbesluit)
  • gemotiveerd afwijken mag van alle voorschriften in de PGS 15
  • het is aantoonbaar dat redelijkerwijs niet voldaan kan worden aan de voorschriften
  • er is aangeven welke maatregelen of voorzieningen worden getroffen en hoe deze bijdragen aan de veilige opslag
  • de andere voorschriften worden vastgelegd in de omgevingsvergunning of in maatwerkvoorschriften bij vergunningvrije bedrijven