Wanneer zijn bedrijven met autowrakken vergunningplichtig?

Vraag

Wanneer zijn bedrijven met autowrakken vergunningplichtig?

Antwoord

Dit is afhankelijk van het type bedrijf, het aantal opgeslagen autowrakken, andere handelingen met autowrakken en andere activiteiten van het bedrijf.

Garage- en herstelbedrijven

Inrichtingen voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen mogen zonder omgevingsvergunning milieu en zonder omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vier autowrakken in opslag hebben. De enige bewerking aan autowrakken die is toegestaan zonder vergunning is het verwijderen van accessoires op verzoek van de eigenaar (artikel 4.84, derde lid Activiteitenbesluit).

Andere handelingen zijn alleen toegestaan bij een autodemontagebedrijf dat beschikt over een OBM of omgevingsvergunning milieu.

Bergingsbedrijven en inrichtingen waar politie en justitie onderzoek plegen

Bij bergingsbedrijven en inrichtingen waar politie en justitie onderzoek plegen, mag zonder omgevingsvergunning milieu een onbeperkt aantal autowrakken aanwezig zijn. Het opslaan van autowrakken is bij dergelijke bedrijven geen vergunningplichtige activiteit (Bijlage I, Onderdeel C, categorie 28.10, 17° Besluit omgevingsrecht (Bor)).

Deze bedrijven hebben over het algemeen geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Dit komt omdat ze meestal geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zijn.

Autodemontagebedrijven

Voor het demonteren van autowrakken heeft een bedrijf altijd een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Deze OBM is nodig vanwege twee aspecten:

  • m.e.r. (Bor, artikel 2.2a, lid 1 onder a Bor)
  • lokale toets activiteiten met afvalstoffen (Bor, artikel artikel 2.2a, lid 2, onder d)

Als deze OBM door de provincie is verleend, dan geldt er geen bovengrens voor het aantal toegestane autowrakken. Zie ook vraag en antwoord "Voor welke activiteiten met autowrakken is een OBM nodig?".

Er gelden wel andere eisen voor de opslag van autowrakken, zoals maximale stapelhoogtes (artikel 3.27f Activiteitenregeling). Ook mag een autowrak maximaal drie jaar binnen het bedrijf aanwezig zijn (artikel 2.14a, vijfde lid Activiteitenbesluit).

In veel gevallen is de OBM ook toereikend voor de handelingen met autowrakken bij een autodemontagebedrijf. Volgens het Activiteitenbesluit gelden eisen voor de demontagehandelingen, zoals het neutraliseren van airbags, het aftappen van vloeistoffen en demonteren van onderdelen (§ 3.3.3 Activiteitenbesluit en § 3.3.3 Activiteitenregeling).

Voor de volgende handelingen met afvalstoffen hebben autodemontagebedrijven, behalve de OBM, ook een omgevingsvergunning milieu nodig (categorie 28.10, onder 8° van Bijlage I Bor):

  • het opslaan van meer dan 50 ton vrijkomende gevaarlijke vloeistoffen
  • het opslaan van meer dan 1.000 gedemonteerde airbags en gordelspanners
  • het ontsteken van mechanische airbags buiten het autowrak
  • het aftanken van vloeibare brandstofresten voor gebruik door derden
  • het aftappen van LPG uit gedemonteerde LPG-tanks
  • het demonteren van vrachtwagens.

Vrachtwagens en tweewielige bromfietsen, scooters en motorfietsen vallen niet onder de definitie van autowrak.
Het demonteren van vrachtwagens is hierdoor vergunningplichtig volgens categorie 28.10 van Bijlage I Bor. De uitzonderingen in categorie 28.10, onder 8° zijn dus niet van toepassing op het demonteren van vrachtwagens.

Binnen een bedrijf kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden die leiden tot de vergunningplicht volgens een andere categorie in Bijlage I van het Bor.

Tweewielige motorvoertuigen

Voor het demonteren van tweewielige motorvoertuigen (bromfietsen, scooters, motorfietsen, snorfietsen) is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Deze activiteit is namelijk uitgezonderd van vergunningplicht in categorie 28.10, onder 8°, van Bijlage I Bor.

Wel is voor het demonteren van tweewielige motorvoertuigen een OBM nodig (artikel 2.2a, lid 2, onder d Besluit omgevingsrecht (Bor). Een OBM is hiervoor niet nodig als het demontagebedrijf beschikt over een omgevingsvergunning milieu voor het demonteren van tweewielige motorvoertuigen.

Overige bedrijven

Het kan ook voorkomen dat er binnen een Wm-inrichting die geen garage, bergingsbedrijf of autodemontagebedrijf is, autowrakken van buiten de inrichting worden opgeslagen. De uitzonderingen op de vergunningplicht in categorie 28.10 zijn alleen bedoeld voor standaardsituaties. Daarom zijn deze gevallen al bij het opslaan van 1 autowrak vergunningplichtig.

Zo heeft een hondenschool die een inrichting is en steeds autowrakken gebruikt voor het trainen van honden een omgevingsvergunning milieu nodig voor de opslag van autowrakken.