Inwerkingtreding wijziging Chw - versnellen woningbouw

Dit is gepubliceerd in de Staatsblad, Stb. 2019, 216).    Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is het mogelijk om nieuwe gebieden aan eerder bij AMvB vastgestelde experimenten ook bij ministeriële regeling toe te voegen.