Wat moet er gebeuren als een onlosmakelijk verbonden toestemming niet is aangevraagd?

Vraag

Wat moet er gebeuren als een aanvraag wordt ingediend en het bevoegd gezag tot de conclusie komt dat de aangevraagde toestemming onlosmakelijk verbonden is met een niet aangevraagde toestemming? Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een verbouwing aan een monumentenpand, waarbij alleen het bouwgedeelte als bedoeld in 2.1, eerste lid, onder a, Wabo is aangevraagd, zonder de bijbehorende toestemming voor het wijzigen van een monument.

Antwoord

Algemeen

Op grond van artikel 2.7 Wabo moet de aanvrager er zorg voor dragen dat onlosmakelijk verbonden toestemmingen in één aanvraag worden aangevraagd. Als blijkt dat er sprake is van onlosmakelijkheid en de onlosmakelijke activiteit niet (volledig) in de aanvraag is opgenomen, moet door het bevoegd gezag middels artikel 4:5 Awb om aanvulling worden gevraagd. De aanvrager moet dan zijn aanvraag aanvullen met de onlosmakelijk verbonden toestemming. Indien deze dit niet doet moet de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Overigens kan het ook voorkomen dat de aanvrager zijn aanvraag wil aanvullen met een niet-onlosmakelijk verbonden toestemming. Wanneer dat is gebeurd kan sprake zijn van een aanvulling van de aanvraag die een dusdanig grote afwijking van de originele aanvraag betekent dat het bevoegd gezag deze niet hoeft te accepteren en de aanvrager een nieuwe aanvraag moet indienen.

NB: Indien sprake is van de combinatie bouwen en strijd met het bestemmingsplan geldt een speciale regeling. Op grond van art. 2.10 lid 2 Wabo geldt dat een aanvraag om te bouwen tevens wordt aangemerkt als een aanvraag voor een planologisch strijdig gebruik als bedoeld in art. 2.1 lid 1, aanhef en onder c Wabo.

Hoe kan het ontbreken van een onderdeel van de aanvraag worden rechtgezet?

Er zijn diverse oplossingen om daar een mouw aan te passen.

Voorkomen

Idealiter wordt deze situatie voorkomen. In het vooroverleg moet sowieso worden uitgezocht of alle benodigde toestemmingen voor een bepaald project wel worden aangevraagd. Wanneer dit niet het geval is, en er sprake is van een niet-aangevraagde toestemming die onlosmakelijk verbonden is met een wel aangevraagde toestemming, kan de aanvrager hier op worden gewezen.

Het kan voorkomen dat de toestemming doelbewust niet is aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer de aanvrager eerst wil verifiëren of hij toestemming krijgt voor het RO-gedeelte van zijn omgevingsvergunning voor hij het milieugedeelte aanvraagt. In dat geval kan hij worden gewezen op de mogelijkheid van fasering van de aanvraag. Onlosmakelijk verbonden activiteiten kunnen namelijk wel in aparte fases van een gefaseerde vergunning worden aangevraagd.

Aanvullen van de aanvraag

Het Omgevingsloket Online lijkt op het eerste gezicht niet de mogelijkheid te bieden om een extra activiteit toe te voegen wanneer de aanvraag eenmaal is ingediend. Het is echter wel mogelijk om een bijlage toe te voegen aan de ingediende aanvraag. Op deze manier kan de extra activiteit alsnog worden toegevoegd.

Een manier om dit te doen is door de ingediende aanvraag te kopiëren in het loket, het kopieformulier aan te vullen met de extra activiteit en op te slaan als PDF. Deze PDF met nieuwe informatie kan dan worden toegevoegd als bijlage bij de originele aanvraag in het Omgevingsloket Online.

Aanvraag intrekken en opnieuw indienen

Dit is de simpelste optie. De aanvrager trekt zijn oude aanvraag in en dient een nieuwe aanvraag in, inclusief de eerder ontbrekende activiteit. De nieuwe aanvraag kan overigens eenvoudig worden opgesteld door de reeds ingediende aanvraag te kopiëren, aan te vullen en in te dienen.

Zie ook:

Zie voor een bespreking van het verschijnsel van onlosmakelijkheid in de zin van artikel 2.7 Wabo de FAQ:

Zie voor een bespreking van de vraag of het bevoegd gezag in dit geval zelf de aanvraag mag aanvullen de FAQ:

  • Kunnen er ambtshalve aanvragen ingevoerd worden?.

Zie voor een bespreking van het vraagstuk van de onlosmakelijkheid in het kader van de toestemmingen op grond van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet de FAQ Wat kan het bevoegd gezag doen als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd waarbij geen toestemming FF-wet of Nb-wet wordt aangevraagd, terwijl dit wel nodig is?