Is onderzoek naar beschermde soorten altijd nodig?

Vraag

Is het verplicht bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning te onderzoeken of er beschermde soorten voorkomen? Er kan overal wel een beschermd dier of een beschermde plant zitten.

Antwoord

Nee, dat moet alleen als er aanleiding is om redelijkerwijs aan te nemen dat er beschermde soorten kunnen voorkomen.

De aanvrager is primair verantwoordelijk voor het doen van een juiste aanvraag, dus het aanvragen van een omgevingsvergunning voor handelingen die flora en fauna raken, als hiervan sprake is.

Het bevoegd gezag is medeverantwoordelijk voor een volledige aanvraag. Als het bevoegd gezag "redelijkerwijs" kan weten dat er beschermde soorten voorkomen, en dat is niet meegenomen in de aanvraag, dan moet het hierop actie ondernemen bij het in behandeling nemen van de aanvraag. De effectenindicator soorten geeft een indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevingsvergunning. Verder kan het bevoegd gezag zijn ‘inventarisatie flora en fauna' bij het opstellen van het bestemmingsplan gebruiken. Daarnaast kan het bevoegd gezag een eigen ambitie hebben voor natuur. Bijvoorbeeld door zelf ecologen in dienst te hebben of aan te sluiten bij de Gegevensautoriteit Natuur (GAN).

Een duidelijke grens tussen de gevallen waarin het bevoegd gezag het redelijke vermoeden heeft dat beschermde soorten aanwezig zijn, en gevallen waarin dit niet zo is, is niet aan te geven. Dat moet u per geval bekijken.