Geen volledige melding bij aanvraag omgevingsvergunning

Vraag

Iemand vraagt een omgevingsvergunning aan voor een project dat ook meldingsplichtig is op grond van het Activiteitenbesluit, maar dient geen (volledige) melding in bij de aanvraag omgevingsvergunning. Wat moet er dan gebeuren?

Antwoord

Dan moet het bevoegd gezag de aanvrager verzoeken om de ontbrekende gegevens aan te leveren, voordat het de vergunningaanvraag in behandeling kan nemen. Daarbij kan het verstandig zijn om de procedure te verlengen, omdat de termijn niet automatisch wordt opgeschort door het vragen om een volledige melding.

Op grond van artikel 8.41a Wet milieubeheer moet de melding Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend, tenzij al eerder een volledige melding voor het project is gedaan.

Indien geen volledige melding is ingediend terwijl dit wel had moeten gebeuren, moet de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Voordat dat gebeurt, moet nog wel de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te herstellen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn (artikel 8.41a, tweede lid, Wm).

De melding is geen onderdeel van de voor een aanvraag omgevingsvergunning aan te leveren gegevens, maar iets dat gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning dient te gebeuren. Dat lijkt een wel erg subtiel juridisch verschil te zijn maar het gevolg is wel dat de procedure van artikel 4:5 en 4:15 Awb (buiten behandeling laten aanvraag en gelegenheid geven tot herstel) niet van toepassing is op het alsnog indienen van een volledige melding.

In plaats daarvan geldt de procedure van artikel 8.41a Wm. Deze lijkt erg op die van artikel 4:5 Awb met één groot verschil. Op grond van artikel 4:15 Awb wordt de termijn voor het nemen van een besluit opgeschort vanaf het moment dat door het bevoegd gezag om aanvulling van de aanvraag is verzocht, totdat die aanvulling is gedaan of de gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Een dergelijke regeling ontbreekt echter in artikel 8.41a Wm en zal ook niet meer aan dit artikel worden toegevoegd.

Dit heeft als gevolg dat de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning doorloopt gedurende de tijd dat het bevoegd gezag wacht tot de aanvrager een volledige melding heeft ingediend. Met name bij omgevingsvergunningen die met de reguliere procedure (8 weken) worden voorbereid, kan dat tot problemen leiden.

Dit speelt bijvoorbeeld in gevallen, waarin het voor het bevoegd gezag lastig is om de aanvraag goed te beoordelen zonder de bijbehorende melding, of in gevallen waarin het verzamelen van de benodigde gegevens door de aanvrager waarschijnlijk lang zal duren, zodat hem een lange termijn zal moeten worden gegund.

Daar valt de volgende mouw aan te passen: zodra het bevoegd gezag constateert dat nog geen volledige melding is ingediend, wordt de beslistermijn op grond van artikel 3.9, tweede lid, Wabo verlengd met een termijn van maximaal zes weken.

Wanneer het bevoegd gezag verwacht niet in de problemen te komen door het later indienen van een volledige melding, dan is verlenging van de termijn natuurlijk niet aan de orde.

NB: wanneer een omgevingsvergunning milieu is aangevraagd, bestaat de kans dat alle voor de melding benodigde gegevens al te vinden zijn in de aanvraag omgevingsvergunning. In dat geval hoeft geen separate melding meer te worden gedaan, omdat de melding Activiteitenbesluit vormvrij is. Hierdoor kunnen de bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende gegevens als melding worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets. In dat laatste geval is het nog waarschijnlijker dat alle voor de melding aan te leveren gegevens al in de aanvraag aanwezig zijn, omdat artikel 6.3 van de ministeriële regeling omgevingsrecht (indieningsvereisten aanvraag OBM) simpelweg verwijst naar de artikelen in het Activiteitenbesluit met betrekking tot de melding.