Advisering door inspectie Leefomgeving en Transport

Vraag

Voor welke inrichtingen moet ik de Inspectie ILenT in de gelegenheid stellen advies uit te brengen?

Antwoord

Op grond van artikel 2.26 lid 3 Wabo juncto artikel 6.3, tweede lid van het Bor dient het bevoegd gezag de inspecteur in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen op de ontwerpbeschikking. Het gaat daarbij om een ontwerpbeschikking op een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. De categorieën waarvoor dit geldt zijn genoemd in bijlage III van het Bor.

De in bijlage III van het Bor aangewezen categorieën van inrichtingen zijn een selectie van categorieën zoals opgenomen in Bijlage I, onderdeel C, van het Bor waarbij in bepaalde gevallen een hogere drempel van toepassing is op de genoemde categorie in bijlage I, onderdeel C, zoals bijvoorbeeld een bepaalde productiecapaciteit.

In bijgaand bestand (pdf, 196 kB) is een tabel opgenomen waaruit de vergunningverlener op basis van het type bedrijf dan wel de categorie uit Bijlage I, onderdeel C, van het Bor, eenvoudig kan afleiden of ook bijlage III van toepassing is en dus de inspecteur in de gelegenheid moet worden gesteld om advies op de ontwerpbeschikking uit te brengen.

De ontwerpbeschikking met alle daarop betrekking hebbende stukken zoals de aanvraag en bijlagen kunnen per post of elektronisch worden toegestuurd aan de Inspectie IL en T.

Sinds 1 april 2011 hanteert deze Inspectie landelijk één postbus voor toezending van documenten: Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. Bij vergunningprocedures die via het Omgevingsloket Online lopen dient het bevoegd gezag de ILenT vanaf de aanvraag aan te merken als adviseur.