Hoe is de samenwerking tussen provincie en gemeente geregeld als provincie bevoegd gezag is?

Vraag

Hoe is de samenwerking tussen provincie en gemeente geregeld als provincie bevoegd gezag is?

Antwoord

De verplichting voor het bevoegd gezag om advies te vragen wordt geregeld in de Wabo (artikel 2.26, vierde lid, Wabo juncto artikel 6.1 Bor). De invulling daarvan en andere vormen van samenwerking tussen provincie en gemeente worden niet door het Rijk geregeld maar zullen op basis van onderling gemaakte afspraken worden bepaald.

Wanneer de provincie bevoegd gezag is, zal de gemeente waar de inrichting in hoofdzaak gelegen is of zal zijn, worden aangewezen als adviseur. De provincie kan echter een stap verder gaan. Zij kan een als adviseur aangewezen bestuursorgaan (i.c. de gemeente) verzoeken om een aanvraag om een omgevingsvergunning te toetsen aan bij dat bestuursorgaan aanwezige gegevens en advies uit te brengen over de aan een omgevingsvergunning te verbinden voorschriften. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat de provincie bevoegd gezag is (vanwege bijvoorbeeld de milieuaspecten) en aan de gemeente vraagt te toetsen op de bouwaspecten.

In de Wabo en het Besluit omgevingsrecht wordt een aantal aspecten van de samenwerking beschreven. Aangegeven wordt wanneer advies wordt gevraagd aan andere overheden (niet alleen provincie en gemeente, maar bijvoorbeeld ook waterschap/hoogheemraadschap of rijk) (zie hoofdstuk 6 Bor) en wanneer een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is voor de afgifte van een omgevingsvergunning (artikel 2.27 Wabo, Invoeringswet voor Ffwet en Nbwet en hoofdstuk 6 van het Bor voor overige gevallen).

Andere aspecten zijn niet in de wet vastgelegd. Er wordt in de Wabo op dit punt uitgegaan van samenwerking tussen de overheden. Afspraken tussen de overheden kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt op basis van een door de gezamenlijke overheden opgesteld protocol. Voorbeelden hiervan zijn de vraag hoe een aanvraag voor de provincie wordt doorgestuurd als deze bij de gemeente binnenkomt en of er wordt betaald voor onderlinge advisering.