Soms is een minister bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Hoe verloopt in zo'n geval de samenwerking met gemeente en provincie?

Vraag

Soms is een minister bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Hoe verloopt in zo'n geval de samenwerking met gemeente en provincie?

Antwoord

De minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag voor defensie-inrichtingen.

De minister van Economische Zaken is bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen die in hoofdzaak mijnbouw betreffen (bijv. inrichtingen voor gas- of zoutwinning). De minister geeft een verklaring van geen bedenkingen af in alle andere gevallen waarin mijnbouw aan de orde is.

Om tot een goede uitvoering te komen hebben rijkspartners in overleg met gemeenten en provincies een drietal soorten documenten opgesteld. Deze documenten moeten leiden tot transparantie in het werkproces en moeten de samenwerking zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Het gaat om de volgende documenten:

1. Generieke uitgangspunten die de rijkspartners hanteren in de samenwerking met andere bestuursorganen

Algemene uitgangspunten onderlinge samenwerking bestuursorganen (doc, 31 kB)

2. Specifieke uitgangspunten die relevant zijn voor het werkproces zelf

Handreiking werkprocessen backoffice van het ministerie van ELenI (pdf, 113 kB)

3. Een dienstverleningsovereenkomst voor het inhuren van advies bij gemeenten

Het gaat hier om het uitvoeren van met name de BRIKS-taken (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) tijdens het toetsen van de vergunningaanvraag.