Wat betekent de Wabo voor het uitwegenbeleid van provincies?

Vraag

Wat betekent de Wabo voor het uitwegenbeleid van provincies?

Antwoord

De Wabo beoogt te komen tot één loket en één vergunning voor een aantal procedures m.b.t. de omgeving. Voor provinciale uitwegen betekent dit grofweg:

  • B&W worden bevoegd gezag voor bijna alle provinciale uitwegen, dus ontheffingverlening en handhaving, inclusief gedogen
  • B&W zijn verplicht de provincie om advies te vragen
  • De provinciale wegenverordening + beleidsregels moeten worden aangepast
  • Met de gemeenten moeten afspraken worden gemaakt over de handhaving.

Verder bepaalt de Wabo in art. 2.26, derde en vierde lid, dat het bevoegd gezag de bij de betrokken verordening aangewezen bestuursorganen in de gelegenheid stelt (=verplicht dus!) advies uit te brengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Alleen wanneer de uitweg behoort bij een project waarvoor de provincie bevoegd gezag is, blijft de provincie ook voor de uitweg het bevoegd gezag.