Geldt de actualisatieplicht voor alle onderdelen van het omgevingsrecht?

Vraag

Geldt de actualisatieplicht die in de Wabo is opgenomen voor alle onderdelen van het omgevingsrecht, of uitsluitend voor het milieudeel?

Antwoord

De actualisatieplicht in artikel 2.30 Wabo heeft alleen betrekking op inrichtingen (milieu) en mijnbouwwerken. Dit artikel is ontleend aan artikel 8.22 Wm. Het artikel legt het bevoegd gezag de verplichting op bij inrichtingen regelmatig te bezien of de bestaande vergunningvoorschriften nog toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.