Mag een ambtshalve wijziging en een wijziging op aanvraag in één besluit plaatsvinden?

Vraag

Iemand dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting. Mag het bevoegd gezag dan van de gelegenheid gebruik maken om de voorschriften van die omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen op grond van artikel 2.31, eerste lid, onder b, Wabo (actualiseringsplicht)?

Antwoord

Waarschijnlijk wel. Er is nog geen Wabo-jurisprudentie over dit onderwerp, maar volgens een uitspraak van de Raad van State (ABRvS 16 juni 2004, 200304011/1) met betrekking tot een milieuvergunning is het mogelijk dit in één besluit te doen.