Is het verplicht documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken?

Vraag

Is het verplicht documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken?

Antwoord

De aanvraag is geen onderdeel van de omgevingsvergunning. Bij veel bevoegde gezagen is het gebruikelijk de aanvraag te markeren als behorend bij de vergunning en deze vervolgens terug te sturen naar de vergunninghouder. Men is van mening dat het toesturen van de gemarkeerde aanvraag onduidelijkheden in de handhaving voorkomt.

Dit is echter een praktisch middel en geen juridische verplichting. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht staat nergens dat een aanvraag onderdeel moet uitmaken van een beschikking. Artikel 2.22 van de Wabo bepaalt de inhoud van de omgevingsvergunning. In de Memorie van Toelichting van de Wabo bij dit artikel is expliciet opgenomen dat de aanvraag niet automatisch onderdeel uitmaakt van de beschikking.

Artikel 2.22 Wabo bepaalt wel dat de omgevingsvergunning een beschrijving omvat van het project waarop de vergunning betrekking heeft en van de activiteiten die het omvat.

Het bevoegd gezag neemt een besluit op een aanvraag. In die zin is de aanvraag al de basis voor een beschikking en is geen letterlijke overname van de aanvraag nodig.

Om invulling te geven aan dit artikel is het mogelijk om, in bijzondere gevallen waarin een uitgebreide omschrijving nodig is, expliciet naar onderdelen van de aanvraag te verwijzen in het besluit. Wanneer een dergelijke verwijzing wordt opgenomen maken die onderdelen van de aanvraag onderdeel uit van de beschikking.

Om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de beschikking is het mogelijk ze te markeren/te waarmerken. Het is echter genoeg om in de beschikking simpelweg te verwijzen naar de relevante onderdelen van de aanvraag zonder gebruik te maken van stempels en dergelijke.


Uw onderwerpen