Hoe zit het met gedeeltelijke weigering omgevingsvergunning?

Vraag

Stel iemand vraagt vergunning aan voor een project bestaande uit vier vergunningplichtige activiteiten en verzoekt daarbij (ingevolge artikel 2.21 van de Wabo) om verlening van de activiteiten die niet behoeven te worden geweigerd. Twee activiteiten worden vergund en twee activiteiten worden geweigerd. Noemen we het dan een gedeeltelijke weigering van de omgevingsvergunning en wordt dit aangemerkt als twee besluiten (één zijnde verlening van de vergunning en één zijnde weigering van de vergunning)?

Antwoord

Ja, dit is een gedeeltelijke weigering van de omgevingsvergunning, namelijk voor twee activiteiten. En het is tegelijk het verlenen van een vergunning, namelijk voor de twee andere activiteiten.
Het geheel wordt aangemerkt als één besluit. Niet als twee losse besluiten.

Dit besluit treedt in principe in werking de dag na bekendmaking (artikel 6.1 lid 1 Wabo). In sommige gevallen is anders bepaald, bijvoorbeeld dat de inwerkingtreding wordt opgeschort als bezwaar of beroep is ingesteld (zie artikel 6.1) en/ of dat een van de redenen genoemd in artikel 6.2  tot en met 6.2c Wabo aan de orde is. In dat geval kan de aanvrager nog niet met de vergunde activiteiten beginnen.

Als beroep is ingesteld en de rechter vernietigt het besluit, dan doen zich verschillende mogelijkheden voor. De rechter kan het totale besluit vernietigen, waarmee dus ook die onderdelen die aanvankelijk wel waren vergund zijn vervallen. De rechter kan ook het besluit gedeeltelijk in stand laten, bijvoorbeeld voor die delen die het bevoegd gezag vergunbaar vond. De jurisprudentie hierover zal dit moeten uitwijzen.