Hoe is de beroepsgang geregeld bij de Omgevingsvergunning?

Vraag

Hoe is de beroepsgang geregeld bij de Omgevingsvergunning?

Antwoord

In aansluiting op de reguliere en uitgebreide procedure, kent de wet twee vormen van rechtsbescherming. Tegen besluiten die de reguliere procedure doorlopen, staat eerst de bezwaarschriftenprocedure van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht open. Daarna kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In het kader van de uitgebreide procedure wordt een zienswijzenprocedure doorlopen over het ontwerp van de vergunning.  Tegen deze besluiten staat daarom rechtstreeks beroep open bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Raad van State. Voor zover in een bestaande wet (vooral voor milieuvergunningen) sprake was van beroep in één instantie, brengt de Wabo hier verandering in. Voortaan geldt voor alle vergunningen de hoofdregel van beroep in twee instanties.

Ook is in hoofdstuk 6 van de Wabo de mogelijkheid geregeld dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingeval zij het beroep gegrond verklaart, bij tussenuitspraak het bestuursorgaan kan opdragen binnen een bepaalde termijn de aangeduide gebreken weg te nemen.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning deze website.