GCN en emissiefactoren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt jaarlijks gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. De gegevens bevatten onder andere de achtergrondconcentratiekaarten (GCN-kaarten) en de emissiefactoren (voor verkeer en veehouderij). De gegevens worden steeds half maart geactualiseerd en verwerkt in de nieuwe versies van de rekenmodellen luchtkwaliteit.

De invoergegevens voor het berekenen van de luchtkwaliteit in 2020 bestaan uit:

Achtergrondconcentraties (GCN)

 • stikstofdioxide (NO2)
 • fijnstof: PM10
 • fijnstof: PM2,5
 • ozon
 • zwaveldioxide
 • koolmonoxide
 • koolmonoxide p98
 • benzeen
 • methode dubbeltellingcorrectie PM10 veehouderijen

De GCN-kaarten maken, als dit van toepassing is, via preSRM, onderdeel uit van de rekenmodellen luchtkwaliteit.

Emissies van een voertuig

 • emissiefactoren voor niet-snelwegen
 • emissiefactoren voor snelwegen
 • emissiefactoren voor vrachtauto's in milieuzones

Deze emissiefactoren komen terug in de nieuwste versies van de rekenmodellen voor wegen.

Emissies fijnstof voor dieren

 • emissiefactoren fijnstof voor veehouderij

De emissiefactoren voor dieren kunnen in berekeningen met rekenmodellen voor puntbronnen, bijvoorbeeld ISL3a, gebruikt worden.

Meteorologie

 • geïnterpoleerde windsnelheden
 • meteo uur referentie Schiphol
 • meteo uur referentie Eindhoven
 • meteo uur 2019 Schiphol
 • meteo uur 2019 Eindhoven

De uurlijkse meteodata zijn, voor het berekenen van historische jaren, ook onderdeel van de rekenmodellen. Voor het huidige jaar of toekomstige jaren gebruiken we referentie meteoset. Dit is de gemiddelde data van de meteorologie in de jaren 2005 t/m 2014.

Ruwheidskaart

In het bestand zijn voor gridcellen van 1 bij 1 km de waarden van de ruwheidslengte aangegeven. Deze rijksdriehoekcoordinaten (X,Y) hebben betrekking op de coördinaten van de linker onderhoek van de desbetreffende gridcel. De X- en Y-coördinaten zijn in kilometers aangegeven. De waarden voor de ruwheidslengtes zijn vastgesteld op basis van de gegevens in het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN2020).