Bescherming planten en dieren

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 3 de bescherming van dier- en plantsoorten. De Wet natuurbescherming bevat regels over:

  • de bescherming van vogels op grond van de Europese Vogelrichtlijn
  • de bescherming van soorten dieren en planten op grond van de Europese Habitatrichtlijn
  • de bescherming van soorten planten en dieren die niet voorkomen in de Habitatrichtlijn
  • schadebestrijding, overlastbestrijding en faunabeheer
  • jacht
  • het vangen en doden van dieren
  • in het wild levende dieren en planten
  • handel en bezit van dieren en planten