Mestbassins en ammoniak

Om de ammoniakemissie te beperken, moeten mestbassins zijn afgedekt. Verder gelden er minimumafstanden tot zeer kwetsbare gebieden.

Voorschriften

De ammoniakeisen staan in paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de Activiteitenregeling. In artikel 3.51 Activiteitenbesluit staan de minimumafstanden tot een zeer kwetsbaar gebied. Artikel 3.52 Activiteitenbesluit en artikel 3.67 Activiteitenregeling gaan over het afdekken van het mestbassin.

Minimumafstanden

Er gelden minimumafstanden voor mestbassins tot een zeer kwetsbaar gebied. De afstanden staan in artikel 3.51 lid 6 Activiteitenbesluit. Deze afstanden zijn ten minste:

  • 150 meter voor mestbassins tot 350 m2
  • 250 meter voor mestbassins van 350 m2 - 750 m2

U meet de afstand vanaf de buitenzijde van het mestbassin (= de rand van het mestbassin) tot de grens van het zeer kwetsbare gebied (artikel 3.51 lid 8 Activiteitenbesluit).

Bij meer dan 750 m2 is paragraaf 3.4.6 niet van toepassing. Voor het mestbassin is dan een omgevingsvergunning milieu nodig.

Kortere afstanden voor bestaande mestbassins

Voor mestbassins tot 350 m2 geldt de minimumafstand niet, als de afstand niet (redelijkerwijs) in acht kan worden genomen én:

  • het mestbassin is opgericht vóór 1 februari 1991, of
  • een veehouderij met het mestbassin is uitgebreid vóór 1 februari 1991

Dit staat in artikel 3.51 lid 7 Activiteitenbesluit.

Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag een kleinere afstand tot het zeer kwetsbare gebied vaststellen (artikel 3.51 lid 9 Activiteitenbesluit).

Uitzondering mestkelders

Voor mestkelders (dat zijn ondergrondse bassins die zijn gelegen onder (voormalig) dierenverblijf) gelden géén afstandseisen (artikel 3.51 lid 11 Activiteitenbesluit). De reden dat er geen minimumafstanden gelden voor mestkelders, is dat de beoordeling voor ammoniak via het houden van de landbouwhuisdieren gaat.

Uitzondering als zeer kwetsbaar gebied dichterbij komt te liggen

Als door wijziging van de ligging van een kwetsbaar gebied een mestbassin niet meer aan de minimumafstand voldoet, dan geldt deze afstandeis niet meer (artikel 3.51 lid 10 Activiteitenbesluit).

Mestbassins afdekken

Mestbassins moeten zijn afgedekt (artikel 3.67 lid 1 Activiteitenregeling). Dit geldt voor alle soorten mestbassins. Het kan een constructieve voorziening (bijvoorbeeld een kap of overkapping) of een drijvende voorziening (bijvoorbeeld een drijfkleed, al dan niet met mixluiken) zijn. Een strokorst is geen afdoende afdekking. Mestkelders liggen per definitie (zie artikel 1.1 Activiteitenbesluit) onder een dierenverblijf en hebben daarmee dus een afdekking. Daarom geldt de aparte verplichting tot afdekking daarvoor niet (artikel 3.67 lid 2 Activiteitenregeling).

De afdekking moet een afdekking boven of drijvend op de inhoud van het mestbassin zijn. Hij moet goed aansluiten tegen de rand van het mestbassin. Helemaal strak tegen de rand hoeft de aansluiting niet bij drijvende afdekkingen (gevaar van slijtage).

Het mestbassin en de afdekking moet voldoen aan paragraaf 5.5 en hoofdstuk 6 en 7 van de BRL 2342 (artikel 3.68 Activiteitenregeling). Meer informatie vindt u op de pagina met bodemvoorschriften voor deze activiteit.

Uitzondering mestkelder en ondergrondse mestbassins

Mestkelders liggen per definitie (zie artikel 1.1 Activiteitenbesluit) onder een dierenverblijf en hebben daarmee dus een afdekking. Daarom geldt de aparte verplichting tot afdekking daarvoor niet (artikel 3.67 lid 2 Activiteitenregeling).

Voor ondergrondse mestbassins die niet onder een (voormalig) dierenverblijf liggen (dus geen mestkelders)kan de ondernemer kiezen:

  • afdekken. Dan moet de afdekking voldoen aan de eisen van de BRL 2342, zoals hierboven beschreven is.
  • volledig afdekken door een gesloten constructie die als vloer kan fungeren. Deze moet het hele bassin overdekken (dus geen roostervloer). De afdekking hoeft niet te voldoen aan de eisen van de BRL 2342.

Overgangsrecht tot 1 januari 2018

Bestaande mestbassins opgericht vóór 1 juni 1987 waren uitgezonderd van de afdekplicht. Vanaf 1 januari 2018 moeten alle mestbassins zijn afgedekt. Dit staat in artikel 3.67 lid 4 en 5 Activiteitenregeling.

Uitvoering mestbassin

Er zijn ook eisen voor de uitvoering van het mestbassin. De uitvoering kan ook invloed hebben op de ammoniakemissie. Deze eisen zijn vooral gericht op het beschermen van de bodem.