Lozen afvalwater luchtwassysteem

De activiteit gaat over het lozen van afvalwater uit een luchtwassysteem. Dit luchtwassysteem past men toe in dierenverblijven voor het houden van landbouwhuisdieren. Dit afvalwater wordt ook wel spuiwater genoemd. Bij sommige wasstappen, zoals bij een biofilter spreekt men alleen over percolaat in plaats van spuiwater.

Meer info over luchtwassystemen vind u bij Infomil onderwerp Ammoniak: Technische informatiedocumenten over luchtwassystemen

Soorten luchtwassysteem

Chemische wasstap

In spuiwater van een chemische wasstap zitten ammoniumsulfaat en zwavelzuur. Daarom is het enigszins bijtend en corrosief van karakter. Wanneer men spuiwater loost in een vuilwaterriool kan dat schadelijke effecten geven. Schade kan optreden in het vuilwaterriool en in het watermilieu. Het heeft echter ook een bemestende waarde. Milieuhygiënisch bestaat daarom duidelijk de voorkeur voor het toepassen van dit spuiwater als meststof.

Biologische wasstap

Bij een biologische luchtwasser ontstaat veel meer spuiwater dan bij een chemische luchtwasser (vijf tot 25 keer zoveel). Vanwege de grote hoeveelheid aan afvalwater is lozing in het vuilwaterriool vaak niet mogelijk. Het riool in het buitengebied is niet voor dergelijke grote hoeveelheden aangelegd.In het spuiwater van een biologische wasstap zitten stikstof (nitraat, nitriet en ammonium), biomassa en stofdeeltjes. Over een jaar gezien gaat het om een aanzienlijke vracht aan stikstof. Het heeft een bemestende waarde. Milieuhygiënisch bestaat daarom duidelijk de voorkeur voor het toepassen van dit spuiwater, als meststof.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van spuiwater afkomstig van een luchtwassysteem is opgenomen in artikel 3.126 van § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

Bij een IPPC-installatie moet het bevoegd gezag altijd toetsen of de algemene regels voldoen aan het BBT-niveau. Als dit niet het geval is, dan is de vergunningverlener verplicht bij een IPPC installatie af te wijken van de algemene regels in de wetgeving. Dit staat in artikel 2.22 lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunningverlener neemt dan de eisen die volgen uit de BBT bepaling wel op in de vergunning.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 333 kB) opgenomen.

Verboden en voorwaarden

Het is verboden om spuiwater dat vrijkomt bij een luchtwassysteem:

  • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.126, lid 3 Activiteitenbesluit in het vuilwaterriool te lozen
  • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 Activiteitenbesluit in een hemelwaterriool te lozen
  • zonder watervergunning in het oppervlaktewater te lozen

Aanpalende wetgeving

In de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2013, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het toevoegen van ijzerwater, spuiwater en gescheiden dekaarde aan: bijlage Aa, categorie II van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Hiermee is het percolaat van luchtwassers aangewezen als meststof en moet volgens de meststoffenwet verder behandeld worden.

Het lozen van dit afvalwater in de mestkelder is niet toegestaan. Zie ook: Lozingen vanuit agrarische bedrijven. Spuiwater, of percolaat, mag men dus volgens de Meststoffenwet wel gebruiken op het land. Daarom is geen toestemming meer nodig voor een bodemlozing onder het Activiteitenbesluit.

Niet in de mestkelder

Het mengen van dit spuiwater, of percolaat, met dierlijke meststoffen is niet toegestaan voor categorie II meststoffen. Daarnaast is het brengen in de mestkelder onwenselijk omdat er risico is op het ontstaan van het giftige, levensgevaarlijke gas waterstofsulfide.

Controleaspecten

  1. Welk type luchtwassysteem is aanwezig?
  2. Is een opvangvoorziening voor spuiwater aanwezig?
    1. rijdt men dit opgevangen water gelijkmatig uit over het land?
    2. is het opgenomen in bijlage Aa, categorie II van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet.
  3. Wordt spuiwater geloosd op de mestkelder?