Verspreidingsberekening

Om te kunnen toetsen aan de grenswaarden voor PM10 is in de meeste gevallen een berekening nodig. Voor deze berekeningen zijn rekenmodellen beschikbaar. Deze modellen moeten voldoen aan de rekenregels uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Er is lijst met rekenmodellen die door het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat (IenW) goedgekeurd zijn. Daarnaast biedt IenW zelf (gratis) rekenmodellen aan.

Rekenmodel ISL3a

Zo is door het ministerie van IenW het rekenmodel ISL3a ontwikkeld en te downloaden. Het is een gebruiksvriendelijke versie van het Nieuw Nationaal Model, dat een implementatie van de standaardrekenmethode 3 (SRM 3) is. Daarom heet het programma Implementatie Standaardrekenmethode 3 Luchtkwaliteit (ISL3a). Het is niet verplicht om gebruik te maken van dit programma, andere rekenprogramma's die voldoen aan SRM 3 zijn nog steeds toegestaan. Een lijst met goedgekeurde rekenmodellen is te vinden op de website rijksoverheid.nl.

Het model is een versie van het goedgekeurde rekenprogramma Stacks. Hij staat daarom niet apart genoemd op de lijst met goedgekeurde rekenmodellen. In vergelijking met andere modellen is het toepassingsbereik van ISL3a beperkt.

In het model voert de gebruiker de gegevens van de veehouderij in. Het gaat dan om dieraantallen, emissiefactoren, emissiepunten en gebouwgegevens. Het model berekent vervolgens op rasterpunten de concentratie fijnstof, inclusief de achtergrondwaarde. Daarnaast is er de mogelijkheid om toetspunten in te voeren. Het is aan te raden om hier al de te toetsen punten in te voeren. De werkwijze staat in de handleiding van ISL3a.

Vanaf ISL3a versie 2023 voert de gebruiker niet meer de dieraantallen en emissiefactoren in, maar de fijnstof emissie per emissiepunt in gram per seconde. Voor het berekenen van deze emissie kunt u gebruik maken van een omrekenhulp.

Contouren niet nodig

Goed om te weten: voor de toetsing van een omgevingsvergunning milieu zijn contouren niet nodig. De contour hoeft men dus niet te berekenen. Het uitvoerbestand geeft op alle ingevoerde 'te beschermen objecten' de berekende waarden. Daarmee kan men toetsen aan de luchtkwaliteitseisen.

Daggemiddelde grenswaarde

Het meest maatgevend is de daggemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3. Deze mag maximaal 35 maal per jaar overschreden worden. Daarnaast is er nog een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3. Het rekenprogramma ISL3a berekend beide voor elk toetspunt.

De achtergrondconcentraties zijn in ISL3a verwerkt. Dit gebeurd op basis van de GCN kaarten. Zie voor meer informatie over de achtergrondwaarden de paragraaf "Achtergrondconcentraties".

Vergelijkbare modellen

Het model zelf is vergelijkbaar met de rekenprogramma’s voor geur uit stallen: V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied. Grotendeels is sprake van dezelfde invoergegevens. Er is een invoerinstructie speciaal voor agrarische bronnen. Deze geldt ook voor het gebruik van ISL3a voor veehouderijen.