Lozen van afvalwater bij activiteiten algemeen

Lozen van afvalwater bij activiteiten algemeen

Verreweg de meeste directe en indirecte lozingen zijn algemeen geregeld. Alleen voor meest risicovolle lozingen is vooraf toestemming van het bevoegd gezag nodig. Bij dezelfde soort lozingen op het riool, de bodem, hemelwaterriool en oppervlakte water geldt dezelfde systematiek. En gelden dezelfde lozingsregels.

Systematiek algemene regels voor lozen

Maatwerkvoorschriften mogen door het bevoegd gezag (alleen) worden gesteld in het belang van de bescherming van het milieu. Daarvan is de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater een onderdeel.

Maatwerk algemene lozingsregels

Maatwerkvoorschriften mogen door het bevoegd gezag (alleen) worden gesteld in het belang van de bescherming van het milieu. Daarvan is de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater een onderdeel.

Zorgplicht voor afvalwater vanuit algemene lozingsregels

De zorgplicht voor de lozer staat genoemd in de verschillende besluiten. Dit betekent onder andere dat afvalwater geen schade mag brengen aan het rioolstelsel, de rwzi. De zorgplicht geeft geen exacte voorwaarden om te kunnen voldoen.

Lozen van afvalwater, Activiteitgericht

Lozen per activiteit, een overzicht van de activiteiten waarbij de afvalwater aspecten in het handboek beschreven zijn.

Behandeling van afvalwater

In de algemene regels zijn er diverse technieken voor behandeling van afvalwater beschreven, de zogenaamde zuiveringsvoorzieningen. Een zuiveringtechnische voorziening is een Rioolwaterzuivering.

Lozen op een straatkolk

Een lozing van afvalwater via een straatkolk buiten een inrichting, valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Op basis van dit besluit kan men een melding doen als men afvalwater via een straatkolk op het riool wil lozen. In dit besluit zijn sommige lozingen concreet geregeld. Andere lozingen vallen onder de algemene systematiek.

Calamiteitenoefeningen

Bij calamiteitenoefeningen kan ook afvalwater vrijkomen. Bij oefeningen in de openbare ruimte zijn geen normen gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor oefeningen binnen bedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Ook hier zijn geen normen gesteld.