Lozingsvoorschriften calamiteitenoefeningen

Bij calamiteitenoefeningen kan ook afvalwater vrijkomen. Bij oefeningen in de openbare ruimte zijn geen normen gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Voor oefeningen binnen bedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Ook hier zijn geen normen gesteld.

Deze paragraaf geldt niet voor inrichtingen die alleen bedoelt zijn voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.

Handreiking

Er is een handreiking geschreven om bij calamiteitenoefeningen invulling te geven aan de zorgplicht. De handreiking is nog in concept en kunt u vinden in rechterkolom bij deze pagina. U kunt uw commentaar doorgeven aan de helpdesk.


blusschuim2 blusbrandweer
Blusschuim

Vindplaats

Besluit Lozen buiten inrichtingen

Voor calamiteitenoefeningen in de openbare ruimte is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) van toepassing. De lozing van water afkomstig van calamiteitenoefeningen staat in Artikel 3.24. Deze activiteit moet bij het bevoegd gezag vier weken voor de eerste start van deze activiteit worden gemeld.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor calamiteitenoefeningen binnen bedrijven is paragraaf 3.1.9 artikel 3.6g van het Activiteitenbesluit (AB) is van toepassing. Alleen het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening is geregeld. Het artikel bevat dezelfde bepalingen als artikel 3.24 van het Blbi: Het lozen van afvalwater is toegestaan.

Voor calamiteitenoefeningen binnen bedrijven geldt een uitzondering. Deze paragraaf geldt namelijk niet voor inrichtingen die bedoelt zijn voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken. Deze bedrijven blijven vergunningplichtig. Dit staat in categorie 26 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

Door de definitie van bedrijf Type A zal een bedrijf Type A veranderen in een bedrijf Type B. En daardoor moet deze activiteit bij het bevoegd gezag vier weken voor de eerste start van deze activiteit worden gemeld.
schuimblus
Calamiteitenoefening openbare ruimte

Verboden en voorwaarden: Zorgplicht

De beide besluiten (Blbi, AB) zijn zo opgebouwd dat er een algemene zorgplicht geldt. Er zijn geen beperkingen in de voorschriften gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van degene die wil lozen dat er geen schade wordt veroorzaakt. Hoe de zorgplicht kan worden ingevuld wordt een handreiking opgesteld in samenwerking met bedrijfsleven, brandweer en bevoegd gezag.

Melding van oefeningen

Een lozing vanuit een calamiteitenoefening buiten bedrijven ofwel in de openbare ruimte moet vier weken van te voren worden gemeld.

Een bedrijf hoeft niet elke calamiteitenoefening te melden. Als onderdeel van de werkzaamheden van een bedrijf moet dit gemeld worden bij beginnen van een bedrijf. De calamiteitenoefeningen en dan vooral het testen van brandblusinstallaties is een regelmatig terugkerend onderdeel van de werkzaamheden van een bedrijf. Een eventuele lozing moet gemeld worden in het kader van een melding activiteitenbesluit. De melding hoeft niet bij elke test herhaald te worden tenzij er een verandering van werkzaamheden optreedt of type schuimvormend middel.

Voordat dit deel van het activiteitenbesluit in werking trad (1-1-2016) was het lozen van afvalwater bij calamiteitenoefeningen voorgeschreven in een vergunning. Bij lozing op het riool is dat de omgevingsvergunning en bij lozing naar het oppervlaktewater de watervergunning. Deze zijn van rechtswege vervallen. Het normale overgangsrecht is op de vergunningen van toepassingen.

blusschuim3 blusschuim1
Blusschuim