Maatregelen

De maatregelen om een goede grond- en oppervlaktewatertoestand te bereiken zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen (onderdeel van het Nationaal Waterplan). De stroomgebiedbeheerplannen bevatten een samenvatting van de onderliggende plannen van het Rijk, de provincies en de waterschappen.

Maatregelen in plannen

Voor rijkswateren zijn de maatregelen opgenomen in het BPRW 2016-2021. De geplande maatregelen van de provincie voor de regionale wateren en grondwater staan in de regionale waterplannen vermeld. De maatregelen die waterschappen in de planperiode zullen uitvoeren staan in hun waterbeheerplannen.

De afgelopen planperiode (2009-2015) zijn vooral maatregelen genomen voor:

De uitvoering van de meeste maatregelen ligt goed op schema. Een deel van de maatregelen is doorgeschoven naar de komende planperiode, door bezuinigingen of problemen bij de uitvoering (grondverwerving). Bij een beperkt aantal categorieën maatregelen is de uitvoering achtergebleven. Zoals het aanpassen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, het verondiepen van watersystemen en aanpassen van waterpeil, de aanleg van speciale leefgebieden en zuiveringsmoerassen.

In de huidige planperiode (2016-2021) zijn de volgende maatregelen voorzien:

  • Maatregelen die voortvloeien uit EU-regelgeving, zoals de Nitraatrichtlijn (5e Nitraat Actieprogramma), Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (Nota ‘Gezonde groei, gezonde oogst’) en de Richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater.
  • Overige basismaatregelen, dit zijn maatregelen van de rijksoverheid die niet direct voortvloeien uit Europese richtlijnen. De meeste maatregelen vallen onder bestaand beleid.
  • Gebiedsgerichte maatregelen door Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en anderen. Ten opzichte van de vorige planperiode is er meer aandacht voor de effectiviteit van maatregelen, het watersysteem als geheel (ook maatregelen buiten waterlichamen met invloed op kwaliteit waterlichaam opnemen) en meer aandacht voor het meekoppelen van KRW-maatregelen met andere projecten.
  • Extra maatregelen, zoals plannen uit maatschappelijke sectoren en maatregelen gericht op nieuwe problemen zoals microplastics.