Activiteitenbesluit en gewasbeschermingsmiddelen

Deze pagina beschrijft wijzigingen op het gebied van afvalwater in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Deze gaat over de zuiveringsplicht voor afvalwater met chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Achtergrond

Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Geurts van 22 november 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzocht hoe de wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren na lozing op gemeentelijke riolering. Gebruikelijk is om speciaal afvalwater te zuiveren voor lozing. Op 6 maart 2017 is de Tweede kamer per kamerbrief geïnformeerd over de resultaten.

Aanleiding voor het onderzoek was de brief die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu had gestuurd op 23 juni 2015 aan de Tweede Kamer.  In de brief staat hoe zij het beleid over gewasbescherming aanpast. Om in 2023 betere waterkwaliteit te bereiken is er een tijdspad afgesproken wanneer welke maatregelen getroffen moeten worden. Doel is om gewasbeschermingsmiddelen uit het oppervlaktewater te weren.

Aanpassing activiteitenbesluit

Tuinbouwondernemers hebben een zuiveringsplicht voor afvalwater met chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  Deze geldt zowel voor substraat telers, als voor telers met grondgebonden teelten. In de wijziging wordt aan de zuiveringsplicht voldaan als:

  • afvalwater wordt gezuiverd met een individuele zuivering
  • afvalwater wordt gezuiverd met een  mobiele zuivering
  • afvalwater wordt gezuiverd via een collectieve zuivering met particuliere aanvoerleidingen

Aanpassing Waterschapswet

Het zuiveren van afvalwater van ondernemers met chemische gewasbeschermingsmiddelen en biociden in een RWZI kost geld. Daarom bereid men ook een beperkte aanpassing in de Waterschapswet voor. Pas als de Waterschapswet is aangepast kan men de kosten van deze zuivering met een heffing in rekening brengen. Deze kosten maakt men namelijk alleen voor de hier aangesloten glastuinbouwbedrijven en niet voor de burgers. Onder de bestaande wetgeving kan dit nog niet.

Voorbeeld van een dergelijke zuivering is de centrale collectieve zuivering op de AWZI Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Dit onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.