Stapsgewijs: reguliere procedure Wabo

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een te verlenen vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De linker kolom geeft de procedurele fases weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Klik op de kopjes in de tabel om de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet te zien. Op de pagina overzicht: reguliere procedure Wabo vindt u in het kort alle belangrijke handelingen.

Aanvraag

Awb

Wabo

Inhoud
aanvraag

Basis Aanvulling Resultaat
Indiening
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Bevestiging
aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving - Basis Resultaat
Aanvraag buiten
behandeling laten
Basis - Resultaat

Beslissing op aanvraag

Awb

Wabo

Beslistermijn en
beslissing op aanvraag
Basis Aanvulling Resultaat
Omgevingsvergunning
van rechtswege
Basis Aanvulling Resultaat
Kennisgeving Basis Aanvulling Resultaat

Bezwaar

Awb

Wabo

Inwerkingtreding Basis Afwijking Resultaat
Bezwaar Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Horen Basis - Resultaat
Beslistermijn en
beslissing op bezwaar
Basis - Resultaat
Bekendmaking
beslissing op bezwaar
Basis - Resultaat

Beroep

Awb

Wabo

Beroep Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - Resultaat

Hoger beroep

Awb

Wabo

Hoger
beroep
Basis - Resultaat
Voorlopige
voorziening
Basis Aanvulling Resultaat
Relevante stukken
en verweerschrift
Basis - Resultaat
Verschijning
ter zitting
Basis - Resultaat
Uitspraak Basis - ResultaatAwb Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Deze bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. (Zie artikel 4:2, lid 1, Awb.) De aanvrager moet alle belangrijke gegevens overleggen. (Zie artikel 4:2, lid 2, Awb.)

Wabo Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Deze bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. (Zie artikel 4:2, lid 1, Awb.) De aanvrager moet alle belangrijke gegevens overleggen. (Zie artikel 4:2, lid 2, Awb.)

Resultaat Aanvraag Inhoud aanvraag

De aanvrager ondertekent de aanvraag. Hij moet bovendien alle belangrijke gegevens overleggen.

Awb Aanvraag Indiening aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient men schriftelijk in bij het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag. (Zie artikel 4:1 Awb.) Een niet-bevoegd bestuursorgaan stuurt de aanvraag door en meldt dit aan de afzender. (Zie artikel 2:3 Awb.)

Wabo Aanvraag Indiening aanvraag

Men kan een aanvraag ook langs elektronische weg indienen. (Zie artikel 4.1 Bor.) De aanvraag dient men in bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert. (Zie artikel 3.1, lid 1, Wabo.)

Resultaat Aanvraag Indiening aanvraag

De aanvraag dient men schriftelijk of elektronisch in. Dit moet gebeuren bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager het project grotendeels uitvoert.

Awb Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronische aanvraag. (Zie artikel 4:3a Awb.)

Wabo Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het orgaan waarbij de aanvraag binnenkomt stuurt de aanvrager een bewijs van ontvangst. (Zie artikel 3.1, lid 2, Wabo.) Daarna stuurt het bevoegde gezag een bericht waarin staat dat het bevoegd is tot het beslissen op de aanvraag en welke procedures gelden. (Zie artikel 3.1, lid 3, Wabo.)

Resultaat Aanvraag Bevestiging aanvraag

Het bevoegde gezag bevestigt de ontvangst van de aanvraag en geeft de procedure weer.

Wabo Aanvraag Kennisgeving

Het bevoegde gezag geeft op een geschikte wijze kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning. (Zie artikel 3.8 Wabo.)

Resultaat Aanvraag Kennisgeving

Het bevoegde gezag geeft op een geschikte wijze kennis van de aanvraag.

Awb Aanvraag Aanvraag buiten behandeling

Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt. De aanvrager moet wel de gelegenheid krijgen de aanvraag aan te vullen. (Zie artikel 4:5, lid 1, Awb.)

Resultaat Aanvraag Aanvraag buiten behandeling laten

Het bevoegde gezag kan besluiten de aanvraag niet te behandelen als daarin iets niet klopt.

Awb Bip Beslistermijn en beslissing op aanvraag

Het bevoegde gezag moet een beschikking binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag geven. (Zie artikel 4:13, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb.)

Wabo Bip Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning in principe binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag (artikel 3.9, lid 1, Wabo).

Resultaat Beslissing op aanvraag Beslistermijn en beslissing op de aanvraag

Het bevoegde gezag beslist meestal binnen acht weken na ontvangst daarvan op de aanvraag. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.

Awb Bip Omgevingsvergunning van rechtswege

Als het bevoegde gezag niet op tijd een besluit neemt geldt de beschikking van rechtswege. (Zie artikel 4:20b, lid 1, Awb.)

Wabo Bip Omgevingsvergunning van rechtswege

Als er geen tijdige beslissing op de aanvraag volgt is paragraaf 4.1.3.3 van de Awb van toepassing. (Zie artikel 3.1, lid 3, en artikel 3.9, lid 3, Wabo.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Omgevingsvergunning van rechtswege

Als het bevoegde gezag niet op tijd een besluit neemt geldt de beschikking van rechtswege.

Awb Bip Kennisgeving

De bekendmaking van besluiten voor een of meer belanghebbenden gebeurt door toezending of uitreiking aan hen onder wie de aanvrager. (Zie artikel 3:41, lid 1, Awb.)

Wabo Bip Kennisgeving

Het bevoegde gezag doet zo snel mogelijk mededeling van de beschikking. (Zie artikel 3.9, lid 1, onder a, Wabo.) Het stuurt een afschrift van de beschikking toe aan relevante bestuursorganen en personen. (Zie artikel 6.13, lid 1, Bor.)

Resultaat Beslissing op aanvraag Kennisgeving

Het bevoegde gezag doet zo snel mogelijk mededeling van de beschikking en stuurt deze op aan betrokkenen.

Awb Bezwaar Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking. (Zie artikel 3:40 Awb.)

Wabo Bezwaar Inwerkingtreding

Een beschikking op grond van de Wabo treedt meestal in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. (Zie artikel 6.1, lid 1, Wabo.)

Resultaat Bezwaar Inwerkingtreding

Een beschikking op grond van de Wabo treedt meestal in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Awb Bezwaar Bezwaar

Voor beroep bij een bestuursrechter moet men eerst bezwaar maken. (Zie artikel 7:1, lid 1, en artikel 8:1 Awb.) De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na bekendmaking van het besluit. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 1, Awb.)

Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal vormvoorschriften. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.) Het maken van bezwaar gebeurt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit nam. (Zie artikel 6:4, lid 1, Awb.)

Resultaat Bezwaar Bezwaar

Voor beroep bij een bestuursrechter moet men eerst bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken bij het bevoegde gezag dat het besluit nam.

Awb Bezwaar Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een bezwaarschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 3, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd kan worden in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de bestuursrechter van de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

Wabo Bezwaar Voorlopige voorziening

Bij diverse omgevingsvergunningen treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. (Zie artikel 6.1, lid 3, en lid 2, Wabo.) Voorwaarde is dat het verzoek moet zijn gedaan gedurende de bezwaartermijn. (Zie artikel 6.1, lid 3, Wabo.)

Resultaat Bezwaar Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Awb Bezwaar Horen

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid om zich te laten horen. (Zie artikel 7:2, lid 1, Awb.)

Resultaat Bezwaar Horen

Voordat het bevoegde gezag op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid om zich te laten horen.

Awb Bezwaar Beslistermijn en bob

Het bestuursorgaan beslist in beginsel binnen zes weken vanaf de dag na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift. (Zie artikel 7:10, lid 1, Awb.) Als het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging plaats. (Zie artikel 7:11, lid 1, Awb.) Het bestuursorgaan vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af. (Zie artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb.)

Resultaat Bezwaar Beslistermijn en bob

Het bevoegde gezag beslist normaal binnen zes weken op het bezwaarschrift. Het vergaart kennis over de belangrijke feiten en belangen en weegt de belangen af.

Awb Bezwaar Bekendmaking bob

Degenen voor wie de beschikking geldt krijgen deze toegezonden of uitgereikt. (Zie artikel 7:12, lid 1, Awb.) Hierna doet men mededeling hiervan aan de belanghebbenden die hun bezwaren naar voren brachten. (Zie artikel 7:12, lid 2, Awb.)

Resultaat Bezwaar Bekendmaking bob

Degenen voor wie de beschikking geldt krijgen deze toegezonden of uitgereikt.

Awb Beroep Beroep

Na de bezwaarfase kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. (Zie artikel 8:1, en artikel 7:1, lid 1, Awb.) Het beroep stelt men in bij de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend werd. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 1, Awb.) Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)

Resultaat Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de rechtbank bedraagt zes weken.

Awb Beroep Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 2, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de bestuursrechter van de rechtbank. (Zie artikel 8:6, lid 1, Awb.)

Wabo Beroep/HB Voorlopige voorziening

Bij diverse omgevingsvergunningen treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. (Zie artikel 6.1, lid 3, en lid 2, Wabo.) Voorwaarde is dat het verzoek moet zijn gedaan gedurende de beroepstermijn. (Zie artikel 6.1, lid 3, Wabo.)

Resultaat Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Awb Beroep/HB Relevante stukken en verweerschrift

Het bestuursorgaan stuurt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in. (Zie artikel 8:42, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Relevante stukken en verweerschrift

Het bevoegde gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Awb Beroep/HB Verschijning ter zitting

Het bestuursorgaan kan door de bestuursrechter worden opgeroepen. (Zie artikel 8:44, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegde gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep/HB Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken (na zitting) uitspraak. (Zie artikel 8:66, lid 1, Awb.)

Resultaat Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak.

Awb HB Hoger beroep

Een belanghebbende en het bestuursorgaan kunnen hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de rechtbank. (Zie artikel 8:104, lid 1, onder a, Awb.) Het hoger beroep stelt men in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn begint de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend werd. (Zie artikel 6:7 en artikel 6:8, lid 4, en artikel 6:24 en artikel 8:79, lid 1, Awb.) Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden. (Zie artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb.)

Resultaat HB Hoger Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken.

Awb HB Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend. (Zie artikel 8:81, lid 2, Awb.) Dit kan bij de bestuursrechter die bevoegd is in de hoofdzaak. (Zie artikel 8:81, lid 1 Awb.) Dat is in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (Zie artikel 8:105, lid 1, Awb.)

Resultaat HB Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Resultaat HB Relevante stukken en verweerschrift

Het bevoegde gezag stuurt de belangrijke stukken naar de bestuursrechter en dient een verweerschrift in.

Resultaat HB Verschijning ter zitting

Het bevoegde gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Resultaat HB Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak.