Als een oppervlaktewater geen Krw-status heeft, wat betekent dat dan voor de regels uit de Keur?

Vraag

Als een oppervlaktewater geen Krw-status heeft, wat betekent dat dan voor de regelgeving? In het bijzonder voor de watercompensatieregeling en de overschrijding van de maximale breedte-eis voor steigers (3 m).

Antwoord

Het bouwen van steigers en het compenseren van verlies aan waterberging (bijvoorbeeld door het dempen van een watergang of het aanleggen van verhard oppervlak) is geregeld in de keur van het waterschap en (als die er zijn) algemene regels die gebaseerd zijn op die keur.

In het algemeen geldt de keur voor alle wateren. Een waterschap maakt in de keur en algemene regels onderscheid tussen primaire watergangen (A-watergangen) en secundaire watergangen (B- of C-watergangen).

Of een watergang wel of geen KRW-status heeft, is in de meeste keuren geen onderscheidend criterium. Voor zover wij weten heeft alleen Waterschap Vallei en Veluwe algemene regels waarin de Krw-status een rol speelt. U zult dus in de keur en algemene regels van het waterschap moeten kijken. Zo kunt u nagaan of de Krw-status belangrijk is voor de genoemde activiteiten.

De Krw-status kan wel een rol spelen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. De aanvraag van een watervergunning voor bijvoorbeeld de bouw van een steiger moet onder meer beoordeeld worden op de effecten voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een watergang met Krw-status zal het waterschap daar strenger naar kijken dan bij andere watergangen. Zeker als de bouw van de steiger zou leiden tot belemmeringen aan (in het beheerplan van het waterschap opgenomen) Krw-maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.