Lozen

Het begrip lozen kent verschillende definities. De Waterwet definieert het begrip 'lozen'. In de Wm staat geen duidelijke definitie van het begrip lozen. De definities in de op de Waterwet en de Wm gebaseerde besluiten moeten breder gezien worden. Hoe juridisch om te gaan met een lozing hangt af van de situatie.

Waterwet

De Waterwet heeft in artikel 6.1 de volgende defintie van het begrip 'lozen':

Brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringtechnisch werk.

De definitie van het begrip 'stoffen' in dit artikel 6.1 is ook belangrijk: Afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen.

Volgens artikel 6.1 is deze definitie alleen van toepassing op:

  • de Waterwet, hoofdstuk 6: Handelingen in watersystemen
  • bepalingen die daarop berusten, zoals een watervergunning

In de algemene regels op grond van de Waterwet en de Wet milieubeheer (Wm) moet het begrip 'lozen' breder gezien worden.

Ook bij het begrip 'stoffen' moet men de goede definitie gebruiken in de situatie. De Wm heeft namelijk een andere definitie van het begrip 'stoffen' (artikel 1.1, eerste lid Wm) dan de Waterwet. Deze lijken niet op elkaar.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) kent geen definitie voor lozen of lozing. De op de Wm gebaseerde besluiten kennen wel definities. De Wm sluit aan op de afvalstoffenregelgeving. Er staan formuleringen zoals: "het brengen van stoffen, afvalwater of andere afvalstoffen, in...). Artikel 1.1 Wm geeft de volgende definities:

  • afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
  • afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Aangezien ‘water' ongetwijfeld een ‘stof' is, behoort ‘afvalwater' dus tot ‘afvalstoffen' in de zin van de Wm, hetgeen wordt bevestigd door jurisprudentie in Raad van State nr. 200704332/1.

Lozen in Algemene Regels

In het Activiteitenbesluit, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen, is de volgende definitie van het begrip 'lozen' opgenomen:

het brengen van:
1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem
3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel
4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringsstelsel
5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool
6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of
7°. afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op een zuiveringtechnisch werk

N.b.: onder 1° hebben de drie besluiten een verschillende definitie, die overigens in de praktijk hetzelfde inhoud. Bovenstaande is de definitie volgens het Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen zegt hier:
1°. stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet in een oppervlaktewaterlichaam
en het Besluit lozing afvalwater huishoudens zegt:
1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, met behulp van een een werk dat niet op een ander werk is aangesloten, of op andere wijze dan dan met behulp van een werk