Legionella

Legionella kan zich onder meer ontwikkelen in leidingwater, (zwem-)badwater, koelwater in koeltorens en ander proceswater. Voor legionellapreventie in drinkwater zijn er de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en bijbehorende - Regeling. Drinkwaterbedrijven en de Inspectie Leefomgeving en Transport houden toezicht.

Arbo-regelgeving en inspectie

Voor proceswater zoals bijvoorbeeld spoelwater bij slachthuizen, of groentenwassers of "grijs water" voorziet de Arbo-regelgeving in de preventie van legionellabesmetting voor werknemers. De Arbeidsinspectie houdt hierop toezicht. Op het Wet milieubeheer gedeelte bij die bedrijven wordt het toezicht meestal uitgeoefend door de gemeente of provincie. Het toezicht wordt in veel gevallen uitbesteed aan de Omgevingsdienst (OD) of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Risico's beheersen

Het toezicht op de AWZI's bij bedrijven wordt uitgeoefend door het Wm bevoegd gezag. Ook dat wordt meestal uitbesteed aan de OD of RUD. AWZI's waar in de open lucht wordt gewerkt met water met temperaturen boven de 25 °C en waar aerosolvorming optreedt kunnen een risico vormen voor de verspreiding van legionellabacteriën naar de leefomgeving.  Zie het RIVM rapport 2019-0061 (pdf, 1.4 MB) Door het treffen van maatregelen kunnen deze risico's beheersbaar zijn. Het bevoegd gezag kan hiervoor zo nodig maatwerkvoorschriften opleggen.

Voor koelwater in open natte koeltorens verplicht het Activiteitenbesluit degene die een inrichting drijft risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen te voorkomen. Gemeenten, provincies of het Rijk houden toezicht.

Voor zwembadwater zijn in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), in hoofdstuk 2, voorschriften ter preventie van legionellabesmetting opgenomen. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het toezicht.

Het Infoblad Legionellapreventie in waterinstallaties - regels en toezicht (november 2012) (pdf, 222 kB) biedt met het  stroomschema Regelgeving en toezichthouder inzicht.

  • Om wat voor locaties en installaties gaat het?
  • Aan welke regels moet een eigenaar of beheerder van een waterinstallatie voldoen?
  • Met welke toezichthouder krijgt hij te maken?

Elk systeem vereist een eigen risicoinventarisatie, probleemoplossing en beheersplan. Het Infoblad werd in 2012 opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Links en artikelen

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Toezicht houden bij natte koeltorens