Natte koeltorens en proces­water

Het Activiteitenbesluit - en de Activiteitenregeling milieubeheer bevat sinds 2010 voorschriften voor koelwater in natte koeltorens.

De persoon die een natte koeltoren in werking heeft, moet de risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen (art. 3.16b Abm). Als dit niet mogelijk is, moet u de risico's zoveel mogelijk beperken. U moet ten minste voldoen aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.

ISSO-publicatie

ISSO publicatie 55.3 'Legionellapreventie in klimaatinstallaties' verduidelijkt de toepasselijke regelgeving. De publicatie biedt handvatten om de juiste voorschriften op te leggen.

Publicatie 55.3 (versie 2014) kunt u bestellen bij ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

Legionella in AWZI's of RWZI's

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) bij bedrijven en communale rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) kunnen onder bepaalde omstandigheden ook legionellarisico's voor hun omgeving veroorzaken. Zie het RIVM rapport 2019-0061.

Door het treffen van maatregelen kunt u deze risico's beheersen. Het bevoegd gezag kan hiervoor maatwerkvoorschriften opleggen. Zie de door ODNL opgebouwde voorbeelden en informatie onder: Rapporten en achtergrondinformatie.

(Proces-)waterinstallaties bij bedrijven vallen onder de Arbeidsomstandighedenregelgeving. Dit zijn waterinstallaties zoals vernevelingsinstallaties in kassen, autowasstraten en spoelwater bij slachthuizen of groentewassers.

Voor drinkwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorend besluit en regeling.

koeltoren GEA Polacel Koeltoren Baltimore Twin Koeltorens Uitblaasopening vallend water koelpakket met kalkafzetting sproeiers koeltoren 1

De OmgevingsAcademie NL van Kenniscentrum InfoMil organiseert op verzoek een praktijktraining Toezicht bij natte koeltorens. Dit kan in overleg ook in-company.

De Arboregelgeving voorziet onder meer in de preventie van legionellabesmetting voor werknemers. Arbobeleidsregel 4-87 (vervallen 1-1-2013) is inmiddels opgenomen in de toepasselijke Arbocatalogi. Arbo Informatieblad AI 32 kunt u bestellen bij: Sdu

Informatie- en controle documenten

Nieuws en Nieuwsbrieven

Correspondentie

Rapporten en achtergrondinformatie


Training Toezicht houden bij natte koeltorens

handen op elkaar

Met deze training  is  uw kennis van milieu- en omgevingsregelgeving snel weer up to date. Opgedane vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.