Natte koeltorens en proces­water

Het Activiteitenbesluit - en de Activiteitenregeling milieubeheer bevat sinds 2010 voorschriften voor koelwater in natte koeltorens.

Degene die een natte koeltoren in werking heeft, moet de risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen voorkomen (art. 3.16b Abm). Als dat niet mogelijk is, moeten de risico's zoveel mogelijk beperkt worden. Men moet ten minste voldoen aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.

ISSO-publicatie

ISSO publicatie 55.3 'Legionellapreventie in klimaatinstallaties' verduidelijkt de toepasselijke regelgeving. De publicatie biedt handvatten om de juiste voorschriften op te leggen. Publicatie 55.3 (versie 2014) kunt u bestellen bij ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector.

Legionella in AWZI's/RWZI's

Afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en communale rioolwater zuiveringsinstallaties kunnen onder bepaalde omstandigheden ook legionellarisico's voor hun omgeving veroorzaken. Zie het RIVM rapport 2019-0061. Door het treffen van maatregelen kunt u deze risico's beheersen. Het bevoegd gezag kan hiervoor maatwerkvoorschriften opleggen. Zie de door ODNL opgebouwde voorbeelden en informatie onder: Rapporten en achtergrondinformatie.

(Proces-)waterinstallaties bij bedrijven, zoals: vernevelingsinstallaties in kassen, autowasstraten, spoelwater bij slachthuizen of groentewassers, vallen onder de Arbeidsomstandighedenregelgeving.

Voor drinkwater zijn er de Drinkwaterwet en bijbehorend besluit en regeling.

koeltoren GEA Polacel Koeltoren Baltimore Twin Koeltorens Uitblaasopening vallend water koelpakket met kalkafzetting sproeiers koeltoren 1

De OmgevingsAcademie NL van Kenniscentrum InfoMil organiseert op verzoek een (praktijk) training toezicht bij natte koeltorens. Dat kan in overleg ook in company plaatsvinden.

De Arbo-regelgeving voorziet onder meer in de preventie van legionellabesmetting voor werknemers. Arbobeleidsregel 4-87 (vervallen 1-1-2013) is inmiddels opgenomen in de toepasselijke Arbocatalogi. Arbo Informatieblad AI 32 kunt u bestellen bij: Sdu

Informatie- en controle documenten

Nieuws en Nieuwsbrieven

Correspondentie

Rapporten en achtergrondinformatie


OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Toezicht houden bij natte koeltorens