ABRvS 201106237/1/A1, 9 mei 2012 (Bouwvergunning winkelgebied, Hoorn)

Essentie: Als getoetst wordt op de plekken waar de grootste gevolgen voor de luchtkwaliteit merkbaar zijn en op die plekken wordt voldaan aan de normen van de Wm, kan worden aangenomen dat ook op verder gelegen plekken geen normoverschrijdingen plaatsvinden. Dit hoeft dus niet verder berekend te worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer

Betreft: Toekennen bouwvergunning

Relevante overwegingen:
2.16.1. Hoewel uit voormeld rapport blijkt dat buiten de voorgeschreven afstanden is gemeten, ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 3] en anderen hebben aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat het onderzoek daarom onzorgvuldig tot stand is gekomen. Uit het rapport volgt dat de aanwezigheid van bebouwing ertoe heeft geleid dat niet op alle punten op de voorgeschreven afstanden kon worden gemeten. De Afdeling is van oordeel dat Goudappel Coffeng er in dit geval voor heeft kunnen kiezen om de luchtkwaliteit te berekenen op de punten waar zich winkelend publiek bevindt.

Uit dat rapport blijkt voorts dat de luchtkwaliteit is getoetst langs de wegen in de directe omgeving van het Van Aalstweggebied, waar de grootste gevolgen voor de luchtkwaliteit merkbaar zijn. Nu voor deze wegen aan de normen in de zin van de Wet milieubeheer wordt voldaan, is in het rapport terecht aangenomen dat ook bij wegen die verder van het gebied zijn gelegen geen normoverschrijdingen plaatsvinden.

Datum uitspraak:
9 mei 2012
Zaaknummer:
201106237/1/A1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl