BBT-conclusies grote stookinstallaties gepubliceerd

Op 14 mei 2019 is de wijziging van het Activiteitenbesluit vanwege de implementatie van de Beste beschikbare technieken (BBT) conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd.

De wijziging treedt bij koninklijk besluit op 14 juni in werking. Meer informatie over deze publicatie vindt u ook in het Staatsblad 2019, nummer 170. De wijziging in de Activiteitenregeling is 21 mei gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen

Aanscherping van eisen en nieuwe maatwerkmogelijkheden:

  • zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide en totaal stof
  • voor afvalmeeverbrandingsinstallaties: zoutzuur, waterstoffluoride, zware metalen en dioxines

Nieuwe eisen voor:

  • vaste brandstoffen en biomassa: zoutzuur, waterstoffluoride en kwik
  • procesbrandstoffen: zoutzuur, waterstoffluoride, dioxines en furanen en vluchtige organische stoffen
  • aardgas in motoren: formaldehyde en totaal organisch koolstof
  • bij toepassing SCR/SNCR: ammoniak
  • afvalwater van rookgasreiniging

De eisen gelden als vangnet. In concrete gevallen moet altijd een BBT-afweging worden gemaakt op basis van de BBT-conclusies.

De wijzigingen gelden direct voor nieuwe installaties. Vanaf 17 augustus 2021 gelden de nieuwe emissie-eisen voor alle grote stookinstallaties.