Hinder door houtkachels

Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een slechte verbranding komt veel fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij. Ook blijken kachels een bron van geurhinder te zijn. Deze pagina geeft informatie over het verminderen van stofuitstoot, hinder en gezondheidseffecten.

Houtkachels bij bedrijven

Voor houtkachels bij bedrijven geldt het Activiteitenbesluit. Bestaande houtkachels (bij inrichtingen) moeten voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit. Voor houtkachels (dus geen houtgestookte ketelinstallaties) zijn geen emissie-eisen opgelegd. Het bevoegd gezag kan zo nodig emissie-eisen als maatwerk bij het besluit opleggen voor houtkachels. Datzelfde geldt voor geurvoorschriften.

Maatregelen om stofemissie te reduceren

Voor het verminderen van de stofuitstoot zal een stoffilter nodig zijn. Ook het regelmatig vegen van de schoorsteen helpt bij het verminderen van overlast. In Duitsland is geregeld dat de "schoorsteenveger" (ook bij particulieren) de handhaving uitvoert. In Nederland is een dergelijke regelgeving niet mogelijk.

In Duitsland wordt vooral ingezet op een elektrofilter. Hiermee is een lage stofuitstoot haalbaar. Nadeel van dergelijke filters is dat ze onderhoudsgevoelig zijn. Ook in Nederland vinden interessante ontwikkelingen plaats. Een bedrijf werkt onder meer aan de ontwikkeling van een in-situ filter van schuimkeramiek. Uit experimenten blijken de prestaties vergelijkbaar te zijn met een elektrofilter. De voordelen van een filter van schuimkeramiek zijn de lagere kostprijs en het geringere onderhoud.

Houtkachels bij particulieren

Voor nieuwe kachels gaat in Nederland vanaf januari 2020 een productbeleid gelden (Eco-design richtlijn, bijlage II). Dat wil zeggen dat alleen toestellen op de markt komen die aan typekeureisen voldoen. Als een toestel aan de typekeureisen voldoet, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De typekeureisen hebben betrekking op het rendement, de veiligheidsaspecten en de uitstoot (emissies).

Deze ecodesign-eisen gaan in de meeste Europese landen per 2022 gelden. Nederland heeft ervoor gekozen om deze eisen vervroegd in te voeren, per 2020.

Voorkomen van overlast en gezondheidseffecten

In het stookseizoen leidt het gebruik van houtkachels soms tot geur- en gezondheidsklachten bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. De manier van stoken speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Wat kunnen overheden en particulieren doen om de overlast te beperken? Bij particulieren is houtstookoverlast aan te pakken via het Bouwbesluit (kachels) of de APV (open vuren, zoals vuurkorven). Hieronder staan interessante verwijzingen.

Jurisprudentie

Enkele uitspraken van de Raad van State

Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch (burgerlijk recht)

Uitspraken van rechtbanken

  • SHE 18/596, 12 juli 2019 (Helmond, rechtbank gaat uitgebreid in op de beoordeling van rookoverlast, en noemt ook eerdere jurisprudentie)
  • AMS 18/48, 10 april 2019 (Amsterdam)

Beoordeling van houtrookoverlast

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft het kennisdocument ‘Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ opgesteld. Het is een bruikbaar hulpmiddel om hinder in de omgeving te kunnen beoordelen. De STAB onderzocht een objectiveerbare norm voor het beperken van houtrookoverlast en het ontwikkelen van een handhavingskader voor gemeenten.