Geluid en parkeren

Een parkeerterrein of parkeergarage kan een geluidsbelasting veroorzaken in de omgeving. Bij parkeergarages is het geluid van installaties en voertuigen vaak bepalend. Bij parkeerterreinen het geluid van voertuigen. Het geluidsniveau moet aanvaardbaar zijn.

Het bevoegd gezag beoordeeld de geluidsbelasting van het parkeerterrein of de parkeergarage op de geluidsgevoelige functies in de omgeving. Geluidsgevoelige functies zijn bijvoorbeeld woningen of maatschappelijke functies. In een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat de realisatie van het parkeerterrein of de parkeergarage inpasbaar is.

Aanvaardbaar

In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) heeft de omgeving een zekere mate van bescherming tegen geluid. De hinder die een parkeergarage of parkeerterrein veroorzaakt moet aanvaardbaar zijn. Hierbij gaat het om het geluid van het verkeer. Bijvoorbeeld de inrit van de parkeergarage. Maar ook geluid van winkelkarretjes kan relevant zijn (bij winkels / supermarkten). Daarom is het belangrijk dat er voldoende afstand komt tussen de inrit parkeergarage en de buitenruimte en te openen delen van de woningen.

Brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’

Een hulpmiddel bij het inpassen van de bedrijven is de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)). Hierin staan richtafstanden tussen parkeerterreinen / parkeergarages en woningen.

De akoestische kwaliteit is in de meeste gevallen voldoende als (geprojecteerde) woningen in de omgeving buiten de richtafstand van 30 m liggen. Ligt de woning binnen de richtafstand?  Dan is een verdere motivatie nodig. Een op het omgevingstype afgestemde akoestische kwaliteit en maatregelen spelen een rol in de afweging. In de VNG-brochure staat een stappenplan voor verder onderzoek.

Meer informatie over 'bedrijven en milieuzonering' vindt u hier: