Natuur en parkeren

De bescherming van natuur richt zich op beschermde soorten (planten en dieren) en beschermde natuurgebieden of ecologische zones. De realisatie van een parkeergarage of een parkeerterrein kan effect hebben op de aanwezige soorten en nabijgelegen natuurgebieden.

Soorten kunnen verdwijnen door bijvoorbeeld het aanleggen van verharding, rooien van beplanting en dempen van sloten. Stikstofgevoelige natuurgebieden kunnen in gevaar komen door uitstoot van stikstof.

Bij de realisatie van parkeervoorzieningen kan er een toename zijn van stikstofuitstoot. Deze stikstofuitstoot is het gevolg van extra verkeer of verkeer dat dichter bij de natuurgebieden komt.

Onderzoek

Bij de realisatie van een parkeergarage of parkeerterrein is daarom ecologisch onderzoek nodig. In dit onderzoek wordt in beeld gebracht:

  1. of er beschermde soorten (planten, dieren) aanwezig zijn en
  2. of er beschermde natuurgebieden of ecologische zones in de omgeving zijn
  3. of er sprake is van een toename van stikstof.

Beoordeling

Zijn er beschermde soorten of gebieden in of bij de locatie? Dan bevat het onderzoek een beoordeling of de ontwikkeling een negatief effect heeft op deze soorten en natuurgebieden.  Is er een mogelijk negatief effect op beschermde soorten of gebieden? Dan moeten er maatregelen worden genomen. Soms is er een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming.

Als er sprake is van een stikstoftoename, dan is er bij bestemmingsplannen in principe een passende beoordeling en Planmer nodig. Bij een omgevingsvergunning afwijken is er een melding of vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet nodig.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt op onze site bij Natuur en bestemmingsplan.