Wonen

Nieuwbouw van woningen is niet overal mogelijk en wenselijk. Er moet sprake zijn van een prettige leefomgeving. Een zorgvuldige keuze van de locatie is daarom belangrijk. Op sommige plekken is de hinder zodanig dat woningbouw lastig is. Zoals bijvoorbeeld naast zware industrie of een snelweg. Maar na afweging van allerlei belangen en maatregelen kan woningbouw wel mogelijk zijn. Als er keuze is in meerdere locaties, ligt het voor de hand om een andere locatie te kiezen.

Afhankelijk van het soort locatie kan meer of minder hinder van omgevingsaspecten acceptabel zijn. In het centrum is de beleving van hinder anders dan aan de rand van de stad of het buitengebied. In het centrum verwacht je levendigheid en aan de rand van de stad juist een rustige omgeving. Dit kan meewegen bij de beoordeling van woningbouw en omgevingsaspecten.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

De locatie voor nieuwbouw van woningen moet zorgvuldig worden bepaald. Woningbouw is een gevoelige functie, maar heeft ook effect op de mogelijkheden voor ontwikkelingen in de omgeving. Ook de woningbehoefte is van groot belang.

De structuurvisie en het woonbeleid van de gemeente geven inzicht in de mogelijke woningbouwlocaties en beoogde doelgroepen (sociaal, koop, ouderen, gezinnen, jongeren, etc.).

Bestemmingsplantoets

bestemmingsplan

Of de woningbouw past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wonen kan in meerdere bestemmingen mogelijk zijn, zoals 'wonen'of 'gemengd'.

In de gebruiksregels staat welk gebruik er mag en onder welke voorwaarden. In de bouwregels staat wat er gebouwd mag  worden. Hieruit blijkt of uitbreiding van de woning bijvoorbeeld mogelijk is.

Wijzigen bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Past de woning niet in het bestemmingsplan, maar past dit wel in het beleid? Dan is een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning afwijken nodig. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunningsprocedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de woningbouw goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, luchtkwaliteit, woningbehoefte en verkeer.

Bouwen en gebruik

Bouwbesluit

In het bouwbesluit staan eisen voor de woonfunctie. Woningbouw moet voldoen aan de bouwtechnische eisen. Ook gelden er gebruikseisen voor brandveiligheid. Check of een omgevingsvergunning nodig is op het Omgevingsloket.

Vergunningvrij bouwen

Voor bepaalde uitbreidingen bij woningen is geen omgevingsvergunning nodig. Denk daarbij aan uitbouwen, dakkapellen en bijgebouwen. Meer informtaie vindt u bij Vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Omgevingsvergunning afwijken gebruik

Via de kruimellijst is het mogelijk woningen toe te staan in bestaande bebouwing, zoals kantoren.

Mantelzorg

mantelzorg 2 300 100

In sommige gevallen is mantelzorg bij woningen vergunningvrij.

Meer informatie

Ladder bij wonen

woningen

Hier vindt u meer informatie over de ladder duurzame verstedelijking en wonen.

Plattelandswoningen

plattelandswoning_aangepast

Voor plattelandswoningen geldt een ander beschermingsniveau dan bij burgerwoningen.

Bedrijfswoningen

bedrijfswoning 300x100

Voor bedrijfswoningen geldt vanuit het eigen bedrijf een ander beschermingsniveau dan bij gewone woningen.