Wet- en regelgeving

Wet bodembescherming (Wbb)

De Wet bodembescherming (1986) bevat het wettelijk kader voor het bodembeleid. Op 1 januari 2006 is de Wet Bodembescherming gewijzigd (artikel 46 Besluit financiële bepalingen bodemsanering). De grote hoeveelheid verontreinigde locaties maakte dit noodzakelijk.

Met het oude beleid zou het nog zeker honderd jaar duren voordat de Nederlandse bodem `schoon’ is. Met de nieuwe regels moeten de problemen van de bodemverontreiniging beheersbaar worden. Binnen een periode van 25 jaar. Dit door bodemsaneringen beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en meer risicogericht te denken. Het doel is zo te komen tot een effectiever bodembeleid.

Circulaire Bodemsanering

Sinds 1 mei 2006 geldt de Circulaire Bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, 83, pagina 34). De Circulaire is daarna een aantal keer aangepast (in 2008, 2009, 2012 en 2013). In de Circulaire staat de uitwerking van het saneringscriterium. De Circulaire gaat ook in op:

  • de uitwerking van de saneringsdoelstelling en
  • de vaststelling van de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging.

De saneringsdoelstelling staat in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wet bodembescherming.

Saneringscriterium
Met het saneringscriterium wordt vastgesteld of de sanering van een geval van ernstige verontreiniging met spoed moet worden aangepakt.

Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van maatregelen verplicht. Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aangesloten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen.

Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of andere belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de sanering zijn dat de locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik.

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Ongeveer 60 procent van de saneringen valt onder BUS. Het doel van het BUS is:

  • het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure,
  • het verlagen van de kosten van bodemsanering en
  • het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden.

Het Besluit en de Regeling uniforme saneringen geldt sinds 16 februari 2006. In de jaren daarna zijn er kleine aanpassingen van de Regeling de regels geweest. Hierdoor is de regeling verder vereenvoudigd. Daardoor vallen er nog meer saneringen onder BUS.

Besluit bodemkwaliteit

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen:

  • een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én
  • gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Het Besluit bodemkwaliteit geldt sinds 1 januari 2008 en is aangevuld op 1 juli 2008. Het besluit bevat regels:

  • voor kwaliteitsborging van de bodemwerkzaamheden (Kwalibo), en
  • voor omgaan met bouwstoffen, grond en baggerspecie.