Procedure Structuurvisie

In een structuurvisie moet worden aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van de structuurvisie. In de Bro en Wro zijn verder geen eisen opgenomen over de procedure van een structuurvisie. Bij verordening kunnen gemeenten vastleggen hoe zij hiermee om willen gaan.

Vaak is bijvoorbeeld in de inspraakverordening aangegeven dat een gemeente inspraak wil voeren over structuurvisies. Ook is het gebruikelijk de structuurvisie voor te leggen aan diverse vooroverlegpartners, zoals ministeries, provincie, omliggende gemeenten en lokale partners. Afhankelijk van de structuurvisie kan bekeken worden welke partijen relevant zijn.

NB. Wanneer bij een structuurvisie een Milieurapport vereist is dan gelden er extra procedurele regels uit hoofdstuk 7 Wet milieubeheer. Zie hiervoor "Tabel 1 Vergelijking procedure voor vaststelling structuurvisie zonder en met m.e.r.-plicht" in de Handreiking Ruimtelijke ordening en milieu.


Uw onderwerpen