Bij vaststelling of herziening bestemmingsplan is er sprake van een nieuwe situatie en moet er voldaan worden aan de grenswaarden uit Bevi

Bestemmingsplannen die na de inwerkingtreding van het Bevi worden vastgesteld of herzien, moeten voor zover zij betrekking hebben op kwetsbare objecten direct in overeenstemming zijn met de grenswaarde van 10-6 per jaar.

Relevante overwegingen

2.7. Gelet op hetgeen in 2.6.4 is overwogen ten aanzien van de gebruiks- en bouwvoorschriften is met de goedkeuring van de bestemming "Woondoeleinden 1 -W1-" de bouw van woningen, kwetsbare objecten als bedoeld in het Bevi, toegelaten. Er is derhalve sprake van een besluit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Bevi. Nu niet in geschil is dat het tankstation van appellanten een LPG-tankstation als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a van het Bevi betreft, waarvan de doorzet van LPG minder dan 1500 m³ per jaar bedraagt, dienen ingevolge artikel 5, derde lid, van het Bevi de afstanden zoals vastgesteld in de Revi in acht te worden genomen. Blijkens artikel 2, eerste lid, onder a, van de Revi is de tabel 1 in de bijhorende bijlage 1 van toepassing op de onderhavige situatie. Blijkens dit artikel en de bijlage met de tabellen wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe nog te bouwen en feitelijk reeds aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Blijkens de Nota van Toelichting op het Bevi is dit ook niet beoogd. Ook al legt het plan de feitelijk bestaande situatie vast, voor de toetsing van dit plan aan het Bevi en de Revi is sprake van een nieuwe situatie als bedoeld in paragraaf 2 van de Revi. Het standpunt van appellanten, dat de afstanden waarbij in bestaande situaties wordt voldaan aan de gestelde grenswaarden nog niet bekend zijn, is mitsdien onjuist.

Vindplaats: ABRvS 200508135/1 25 oktober 2006 Meijel