Bruto vloeroppervlak in beginsel maatgevend voor kwetsbaarheid pension

Bij de beoordeling of er sprake is van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object is bij een pension of hotel in beginsel het bruto vloeroppervlak maatgevend.

Relevante overwegingen

2.3.2. Niet in geschil is dat de afstand van het vulpunt van de lpg-installatie tot het pension aan de Udenseweg 5 ongeveer 33 meter, althans minder dan 35 meter, bedraagt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het pension aan de Udenseweg 5 op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel m, onder c, aanhef en onder 1, van het Bevi is aan te merken als een kwetsbaar object.

Uit de stukken, waaronder de aanvraag voor de op 11 maart 2005 ten behoeve van het pension aan de Udenseweg 5 verleende gebruiksvergunning, en het verhandelde ter zitting is gebleken dat het bruto vloeroppervlak van het pension 822 m2 bedraagt. Dit bruto vloeroppervlak is minder dan 1500 m2, zodat het betreffende pension geen kwetsbaar object is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel m, onder c, aanhef en onder 1, van het Bevi. Het op de nota van toelichting bij het Bevi gebaseerde betoog van het college doet hier niet aan af, nu in bedoeld artikel is bepaald dat ten aanzien van kantoorgebouwen en hotels waartoe het pension moet worden gerekend het bruto vloeroppervlak maatgevend is voor het aantal aanwezige personen en daarmee voor het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Vindplaats 200804697/1 Veghel 11-2-2009