Stof

Veel veehouderijen veroorzaken uitstoot van stof. Vooral pluimvee en varkensbedrijven kunnen veel stofuitstoot hebben. Dit stof kan (ultra)fijn stof (tot PM10) zijn of bestaan uit grotere deeltjes. Voor fijn stof zijn er luchtkwaliteitsnormen. Dit leidt tot veehouderijen in een driedeling:

  1. Stoffige binnenventilatorVeehouderijen die een effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit en een (dreigende) overschrijding van de normen veroorzaken, zijn vergunningplichtig (type C-bedrijf). Het gaat hier om onder andere om knelpuntbedrijven.
  2. Voor veehouderijen waarvan niet bij voorbaat te voorspellen is of er een effect is, is een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor fijn stof omgevingsvergunning nodig.
  3. Veehouderijen die geen of maar weinig effect hebben, hoeven zich niet aan bijzondere regels voor fijn stof te houden.

De Handreiking fijn stof geeft aan hoe de toetsing aan fijnstof in zijn werk gaat. Bij deze toets kan bevoegd gezag rekenprogramma ISL3a gebruiken. Voor grotere deeltjes (groter dan PM10) is er een toets aan stof totaal nodig.

Tot slot vindt u hier vragen en antwoorden, jurisprudentie en informatie over luchtwassers.

Nieuws