De Wet VTH en de gemeentelijke asbesttaken

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) trad 14 april 2016 in werking. Deze wet legt de basis voor de 29 omgevingsdiensten. In deze diensten worden de VTH-taken van provincies en gemeenten gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd en wordt de VTH-expertise gebundeld.

Besluit VTH en asbesttaken

Daarnaast is er het besluit VTH. Hierin is het wettelijke takenpakket van de omgevingsdiensten uitgewerkt (paragraaf 7.1 Basistaken omgevingsdienst). Hierdoor zullen de omgevingsdiensten de meeste asbesttaken uitvoeren.

Het toezicht op asbestsanering is niet gekoppeld of gelijk aan het toezicht op sloopwerkzaamheden. Het zijn separate basistaken die uiteraard wel verband met elkaar houden als het gaat om de chronologische volgorde van de uitvoering van de activiteit; asbestsanering gaat altijd aan sloop vooraf. Het toezicht op asbestsanering en sloop kan wel samenvallen wanneer het gaat om bedrijfsmatige activiteiten. In het geval het een particuliere aangelegenheid betreft is dit niet altijd mogelijk, hoewel wel wenselijk.

Het milieutoezicht op asbestsanering is een basistaak en wordt uitgevoerd door een omgevingsdienst tenzij de asbestsanering in een bouwwerk of een object wordt uitgevoerd bij en door een particulier. De voorwaarde hierbij is dat het te saneren oppervlak niet meer dan 35 vierkante meter bedraagt.

Een particuliere saneerder die zelfstandig saneert moet melding doen bij de gemeente. De burgemeester en wethouders voeren het milieutoezicht uit.

Wanneer burgemeester en wethouders de taak hebben belegd als plustaak bij een omgevingsdienst moeten burgemeester en wethouders de melding doorsturen naar de omgevingsdienst die toezicht houdt. Wanneer een particulier de asbestsanering laat uitvoeren door een bedrijf (dat de aanwezigheid van asbest inventariseert, asbest verwijdert, asbest afvoert, etc.) valt de activiteit alsnog onder het basistakenpakket.

Het bedrijf meldt de sanering bij burgemeester en wethouders die de melding vervolgens doorsturen naar de omgevingsdienst die toezicht houdt.

Behoort het toezicht op door particulieren verwijderen van asbest tot het Basistakenpakket?
Het toezicht op het verwijderen van asbest door particulieren behoort niet tot het wettelijke takenpakket van de Omgevingsdienst. Het verwijderen van asbest door particulieren is slechts in zeer beperkte mate toegestaan. Bouwkundige aspecten vallen niet onder het basistakenpakket, maar de aanwezigheid van asbest maakt dat het milieutoezicht en het bouwkundig toezicht elkaar in de praktijk deels zullen overlappen. Als ervoor wordt gekozen dit niet over te laten aan de RUD, is in elk geval nauwe samenwerking met de RUD geboden als er asbest aanwezig is.

Zie ook de site van ODNL.