Wijziging van een gemeentelijke weg

Soms is het nodig om een bestaande weg te wijzigen. Dit kan een verbreding zijn om de doorstroming te bevorderen. Of er is een nieuw kruispunt nodig. Een wijziging van een weg kan zorgen voor een toename van de hoeveelheid geluid.

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat een instrument om in een dergelijke situatie geluidsgevoelige bestemmingen te beschermen tegen geluidhinder. Deze beoordeling en toetsing wordt in de Wgh aangeduid als een "reconstructie van een weg".

Niet alle wijzigingen van een weg leiden tot een "reconstructie van een weg" in het kader van de Wgh. Belangrijkste criterium is dat het moet gaan om een fysieke wijziging. Daarnaast moet er sprake zijn van een significante toename van de geluidbelasting.

Hier vindt u informatie over het instrument "reconstructie van een weg"

Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het akoestische klimaat van bestaande geluidsgevoelige bestemmingen. Deze bescherming wordt geregeld in afdeling 4 "Reconstructies" van hoofdstuk VI "Zones langs wegen" Wgh.

De Wet geluidhinder treedt bij wijzigingen aan bestaande verkeerswegen onder twee voorwaarden in werking:

 • als het gaat om een fysieke wijziging aan de weg
 • door de wijziging is er in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen een significante toename is van de geluidsbelasting (2 dB toename). Deze laatste voorwaarde geldt per geluidsgevoelige bestemming

Als voldaan wordt aan deze voorwaarden is er sprake reconstructie in het kader van de Wgh. De geluidsbelasting op de woningen  moet getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wgh.

Alleen bij een geluidsgevoelige bestemming waar sprake is van "reconstructie" moet er toetsing plaatsvinden aan het geboden beschermingsniveau van de Wet geluidhinder. Het kan dus voorkomen dat bij een wijziging van weg sommige woningen langs die weg wel en sommige woningen niet getoetst. Woningen die op de saneringslijst staan én nog niet gesaneerd zijn vallen niet onder reconstructie (art. 98 Wgh).

Fysieke wijzigingen aan een weg
In de Wgh is niet uitputtend beschreven wat fysieke wijzigingen van een weg zijn. Voorbeelden van een fysieke wijziging aan een weg zijn:

 • wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek
 • wijziging van het aantal rijstroken
 • aanleg van kruispunten
 • aanleg van aansluitingen, op- en afritten
 • verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens
 • verandering snelheidsregime

In de Wgh staat welke fysieke wijzigingen aan een weg niet leiden tot een reconstructie op basis van de Wet geluidhinder (art. 1b lid 5 Wgh):

 • een snelheidsverlaging (art. 1b lid 5 onder a Wgh)
 • de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidsreducerende werking (art. 1b lid 5 onder b Wgh)
 • een snelheidsverhoging tot ten hoogste de maximumsnelheid, zoals die gold vóór een tijdelijke snelheidsverlaging die als maatregel is opgenomen in een programma om te voldoen aan de grenswaarden van luchtkwaliteit (art. 1b lid 5 onder c Wgh)

Significante toename
Er moet bij een fysieke wijziging van de weg onderzocht worden of de berekende geluidsbelasting omdat de fysieke wijziging van de weg 2 dB toeneemt. Hieronder wordt verder ingegaan op welke waarden men moet vergelijken om te beoordelen of de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer.

Startpunt reconstructie
Welke geluidsbelasting als precies als startpunt voor de berekening van de reconstructie moet worden beschouwd is afhankelijk van drie factoren:

 • de heersende geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming (in het jaar voorafgaand aan de reconstructie)
 • de voorkeursgrenswaarde van de geluidsgevoelige bestemming
 • of er in het verleden een hogere waarde is vastgesteld

Het startpunt bij de vaststelling van een reconstructie voor geluidsgevoelige bestemmingen is samengevat in tabel 5, art. 100 Wgh voor woningen en art. 3.3 Bgh voor andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.

Tabel 5. Startpunt reconstructie geluidsgevoelige bestemmingen

Huidige akoestische situatie

Startpunt reconstructie

< 48 dB

48 dB

Een eerdere hogere waarde1 én heersende geluidsbelasting > 48 dB

Laagste waarde2

Geen eerdere hogere waarde3 én heersende geluidsbelasting > 48 dB

Heersende waarde

1 Hogere waarde vastgesteld bij of volgens de Wet geluidhinder, de Experimentenwet Stad en Milieu, de Interimwet stad-en-milieubenadering, of de Spoedwet wegverbreding;
2 Laagste waarde van de heersende waarde of de eerder vastgestelde waarde;
3 Ingeval de weg op 1 januari 2007 aanwezig, in aanleg of geprojecteerd was én de woningen en andere gevoelige gebouwen binnen de zone die op 1 januari 2007 aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd waren;

Toekomstige situatie
Bij de vaststelling van de geluidsbelasting van de gewijzigde weg voor de toekomstige situatie moet worden uitgegaan van:

 • de gewijzigde weg zonder eventuele maatregelen (zie art. 1 Wgh)
 • het maatgevende jaar (meestal het tiende jaar na wijziging)

Wel of niet een significante toename?
Uit het verschil tussen het startpunt van de reconstructie en de toekomstige situatie kan bepaald worden of er een significante toename is (2 dB of meer). De toetsing voor een significante toename kan beïnvloed worden door afronding. In het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn daarom regels gesteld voor de afronding in het kader van een reconstructie.

Beschermingsniveau
De hoogst toelaatbare geluidsbelasting is geregeld in:

Als vuistregel geldt dat de geluidsbelasting niet meer dan 5 dB mag toenemen op een geluidsgevoelig object door een reconstructie van een weg. Er kan onder voorwaarden een grotere stijging van de geluidsbelasting acceptabel zijn. De nieuwe geluidsbelasting wordt vastgelegd in een besluit hogere waarden.

Woningen die op de saneringslijst staan én nog niet gesaneerd zijn vallen niet onder reconstructie (art. 98 Wgh). Op tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan met een periode van maximaal 10 jaar is de Wet geluidhinder niet van toepassing (artikel 1b, lid 8 Wgh).

Besluiten
Een reconstructie van een weg kan in twee situaties voorkomen:

 • Voor een wijziging van een weg is een ruimtelijk besluit nodig als een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning tot afwijking van een bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo)). De akoestische gevolgen voor bestaande woningen van de wijziging van een weg worden dan in die ruimtelijke procedure beschouwd.
 • De wijziging van de weg is mogelijk zonder aanpassing van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld bij een snelheidsverhoging. In een dergelijke situatie worden de akoestische gevolgen van de wijziging in een zelfstandig reconstructiebesluit beoordeeld art. 99 Wgh).