Activiteitenbesluit: Incidentele bedrijfssituaties

Vraag

Moeten incidentele bedrijfssituaties (niet zijnde festiviteiten) getoetst worden aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Ja, behalve als voor de activiteiten in de incidentele bedrijfssituatie maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld.

In het Activiteitenbesluit is geen uitzondering aan toetsing voor activiteiten in incidentele bedrijfssituaties (niet zijnde festiviteiten) opgenomen. Overeenkomstig art. 2.20 lid 6 kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift wel voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in art. 2.21, andere waarden vaststellen. Het is dus niet zo dat activiteiten in incidentele bedrijfssituaties automatisch worden uitgezonderd van toetsing aan grenswaarden; voor deze activiteiten dienen andere waarden te worden vastgesteld.

Voor meer informatie zie de pagina: 'Maatwerk voor bepaalde activiteiten'.