Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening

Een hulpmiddel bij het opstellen van een eigen geluidsbeleid is de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998. Deze handreiking is in 2001 via een brief van het ministerie van VROM aangevuld met het onderwerp maximale geluidniveaus bij ongevallenbestrijding.
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 vervangt de Circulaire Industrielawaai uit 1979.

Gebruik bij vergunningverlening

Voor gemeenten die geen eigen geluidsbeleid hebben opgesteld is ook de oude beoordelingssystematiek uit de Circulaire Industrielawaai in de handreiking opgenomen (hoofdstuk 4). De meeste bevoegde gezagen gebruiken dit hoofdstuk voor beoordeling van het equivalente geluidsniveau van een inrichting.

Een bevoegd gezag kan ook andere delen van de handreiking gebruiken bij de beoordeling van het aspect geluid bij vergunningverlening. Paragraaf 3.2 over maximale geluidsniveaus (zonder vastlegging in een eigen geluidsbeleid) is hier een voorbeeld van.

Actualisatie aanvullende informatie Handreiking

De handreiking bevat naast een beoordelingskader ook aanvullende informatie over hoe om te gaan met dit beoordelingskader bij vergunningverlening. In de loop van de tijd is door jurisprudentie, nieuwe inzichten en gewijzigde regelgeving de aanvullende informatie verouderd. Daarom is deze informatie in 2014 geactualiseerd. Het beoordelingskader uit de handreiking is niet gewijzigd.

De vernieuwde informatie is niet in de handreiking opgenomen maar is onderdeel geworden van de subsite geluid van InfoMil: