Wettelijk instrument Stad en Milieu

Stad & Milieu staat voor een integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening in de ruimtelijke planvorming. Met drie stappen: bronbeleid, maatwerk binnen de wet en afwijking van wet- en regelgeving. Van 1997-2003 experimenteerden 25 gemeenten met deze stappenbenadering. Het resultaat: zuiniger en doelmatiger ruimtegebruik en een betere leefomgevingskwaliteit. Daarom is deze werkwijze verankerd in de Interimwet Stad & Milieubenadering.

Moment in planfase

Verkennings- en planstudiefase.

Doel

Stad & Milieu maakt ruimtelijke ontwikkeling mogelijk op plekken waar het milieu zwaar is belast. De Interimwet stad en milieubenadering heeft een groter bereik gekregen dan de Experimentenwet Stad en Milieu. Afwijking van milieunormen is niet meer beperkt tot vooraf geselecteerde gebieden in het stedelijk gebied. De derde stap van de Stad & Milieu-benadering kan overal worden gezet: in stedelijke probleemlocaties en ook in het landelijk gebied. Daarvoor is een driestappenbenadering uitgedacht:

  • stap 1 houdt in dat milieukundigen en ruimtelijke ordenaars vanaf het begin van een project met elkaar aan de slag gaan. Dus samenwerken aan de ontwikkeling van een gebied. In deze stap moet ook de bron van de milieubelasting maximaal worden aangepakt;
  • stap 2 staat voor maatwerk en voor het gebruikmaken van de ruimte in de regels: creatief zijn, de speelruimte benutten en inspelen op kansen;
  • stap 3 komt in beeld als met de eerste twee stappen geen optimale leefkwaliteit en geen doelmatig ruimtegebruik totstandkomen. Het is dan bij uitzondering mogelijk om af te wijken van bestaande milieunormen. Dit kan op basis van de Interimwet stad-en-milieubenadering

Stakeholders

Ministerie van VWS, Ministerie van IenM en GGD.

Rol geluid

Afwijken van o.a. geluidsnormen ten aanzien van een aangewezen projectgebied, in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit, is mogelijk ten behoeve van:

  • het vestigen van milieugevoelige bestemmingen;
  • vestigen of verplaatsen van kleinschalige bedrijvigheid bij functiemenging van wonen en werken

Vindplaats meer informatie

Op www.wetten.nl/ vindt u de wettekst:

Voorbeelden (nadruk op het aspect geluid)

Nog nader in te vullen.